Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Dịch vụ Đại Lý Thuế

PDF.InEmail

 Dịch vụ đại lý thuế là một dịch vụ mới tại Việt Nam. Dịch vụ này được quy định tại Luật quản lý thuế năm 2008 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn khác nhưng mới được triển khai từ đầu năm 2011.

Việc sử dụng đại lý thuế để giúp các doanh nghiệp không phải lo lắng về thủ tục kê khai, nộp và hoàn thuế theo đúng quy định của pháp luật. Những công việc này sẽ do đại lý thuế tiến hành. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với các Doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các doanh ngiệp lớn. Sử dụng dịch vụ Đại lý Thuế sẽ giúp doanh nghiệp yên tâm tập trung vào kinh doanh.

Với việc sử dụng dịch vụ Đại lý Thuế của chúng tôi, chúng tôi sẽ ký trên hồ sơ khai thuế và trực tiếp làm việc với cơ quan thuế thay cho doanh nghiệp.

Nội dung dịch vụ Đại lý Thuế chúng tôi cung cấp:

 • Lập hồ sơ đăng ký thuế ban đầu cho tổ chức sản xuất kinh doanh, đơn vị trực thuộc, nhà thầu nước ngoài.
 • Lập hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế, tạm ngừng kinh doanh
 • Lập hồ sơ phát hành hoá đơn và nộp cho cơ quan thuế
 • Hàng tháng, tính số thuế phải nộp và lập tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN (Thuế TNCN có thể nộp hàng quý)
 • Hàng quý tính và lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý.
 • Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

- Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm, hoặc

- Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp

 • Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo từng lần phát sinh chuyển nhượng bất động sản
 • Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản
 • Lập quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm
 • Khai và quyết toán thuế nhà thầu
 • Khai thuế thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Khai thuế tài nguyên
 • Lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế
 • Tư vấn các sắc thuế hiện hành: GTGT, TNDN, TNCN, nhà thầu, ...
 • Tư vấn những vấn đề liên quan đến quy định về thuế, phí khi đơn vị có yêu cầu (luật quản lý thuế, vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn, chứng từ...)