Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Thông báo kết quả thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 vào Cục Thuế các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc

Thực hiện Quyết định số 1549/QĐ-BTC ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014;

Căn cứ kết quả chấm thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014;

Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 thông báo:

1. Danh sách kết quả thi của 14.516 thí sinh đã tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 vào 07 Cục Thuế tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc (theo danh sách đính kèm).

2. Thời gian và địa điểm nhận đơn phúc khảo:

- Thời gian: Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 04/5/2015 đến hết ngày 18/5/2015 (mẫu đơn phúc khảo đính kèm).

- Địa điểm: Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại trụ sở Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi đăng ký dự tuyển.

Hội đồng tuyển dụng không giải quyết đơn phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định trên (tính theo ngày đơn thư đến tại bộ phận văn thư của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức) và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex.

Theo Tổng Cục Thuế