Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Hội Tư vấn thuế Việt Nam đã tổ chức 2 lớp tập huấn cập nhật các chính sách thuế mới áp dụng từ 1/7/2013 tại Hà Nội ngày 18/6/2013 và Hồ Chí Minh ngày 14/6/2013

Hội Tư vấn thuế Việt Nam đã tổ chức 2 lớp tập huấn cập nhật các chính sách thuế mới áp dụng từ 1/7/2013 tại Hà Nội ngày 18/6/2013 và Hồ Chí Minh ngày 14/6/2013.

Lớp học tại Hà Nội đã thu hút được sự tham gia của 103 học viên và tại Hồ Chí Minh con số đó là 111 học viên.

Bà Nguyễn Thị Cúc – Hội Tư vấn thuế Việt Nam đã khai mạc lớp và trực tiếp trình bày những nội dung sửa đổi về : Luật số 26/2012/QH13, Luật quản lý thuế (Luật số 21/2012/QH13), Thông tư 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012, Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2013…

Các học viên tham dự đã có rất nhiều câu hỏi vướng mắc về các chính sách nêu trên và đã được giảng viên giải đáp đầy đủ.

Theo VTCA