Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Tổng hợp văn bản mới về thuế từ ngày 05/07/2014 đến ngày 11/07/2014

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế từ ngày 05/07/2014 đến ngày 11/07/2014.Trong đó tiêu biểu có:

1.               CV số 2526/TCT-KK ngày 07  tháng 7  năm 2014 về vấn đề khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất trả lại người bán và thuế GTGT thức ăn chăn nuôi.

Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân NK dùng làm thức ăn chăn nuôi (kể cả NK về để SX thức ăn chăn nuôi) thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì không phải nộp thuế GTGT khâu NK.

Nguyên vật liệu NK để dùng cho SX-KD HH, DV chịu thuế GTGT nhưng không đảm bảo chất lượng, tái XK trả lại nhà cung cấp nước ngoài thì không được khấu trừ thuế GTGT.

Số thuế GTGT đã nộp khâu NK của sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các SP khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân NK dùng làm thức ăn chăn nuôi (kể cả NK về để sản xuất thức ăn chăn nuôi) và nguyên vật liệu NK đã tái xuất là số thuế GTGT nộp thừa khâu NK.

Từ 1/1/2014, Thông tư số 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập, quản lý và việc thực hiện hoàn thuế từ quỹ hoàn thuế GTGT có quy định: "trường hợp người nộp thuế hoàn thuế số thuế GTGT nộp thừa thì thực hiện giảm thu ngân sách trung ương và ngân sách địa phương tương ứng với tỷ lệ phân chia nguồn thu cho từng cấp ngân sách trước đó theo quy định, không chi từ Quỹ hoàn thuế".

2.               CV số 2565/TCT-CS ngày 08  tháng 7  năm 2014 về ưu đãi thuế TNDN

Dự án Nhà máy Luyện phôi thép tại KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là dự án đầu tư mở rộng của Công ty CP Thép Thép Việt. Năm 2008, Công ty CP Thép Thép Việt chuyển nhượng dự án đầu tư mở rộng nêu trên cho Công ty CP Thép Pomina và Công ty CP Thép Việt sáp nhập vào Công ty CP Thép Pomina. Sau khi nhận chuyển nhượng dự án, từ cuối năm 2008 Công ty CP Thép Pomina bắt đầu đầu tư xây dựng nhà máy, đến giữa năm 2012 mới hoàn thành và đưa vào hoạt động thì Công ty CP Thép Pomina không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ dự án Nhà máy Luyện phôi thép nêu trên.

3.               CV số 2569/TCT-TNCN ngày 08  tháng 7  năm 2014 về vấn đề chính sách thuế TNCN, thuế TNDN đối với khoản phụ cấp, hỗ trợ cho người lao động đi đào tạo tại nước ngoài

Trường hợp chi phí đi lại, chi phí tiêu vặt của người lao động đi đào tạo tại nước ngoài nếu đủ điều kiện được xác định là công tác phí theo Chính sách và các quy định về đi công tác của công ty thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động. Phần chi công tác phí vượt mức quy định tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Trường hợp Doanh nghiệp trong năm 2014 có thực hiện chi các khoản tiền tiêu vặt, chi phí đi lại (theo mức khoán) cho các nhân viên của đơn vị đi đào tạo ở nước ngoài phù hợp với hướng dẫn nêu trên thì được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2014.

4.               CV số 2571/TCT-TNCN ngày 08  tháng 7  năm 2014 về vấn đề hướng dẫn vướng mắc về hoàn thuế TNCN

Cá nhân có thu nhập nhiều nơi có trách nhiệm tổng hợp thu nhập, khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo. Trường hợp, người nộp thuế có thu nhập nhiều nơi nhưng chỉ kê khai thu nhập tại một nơi, thì cơ quan thuế ra thông báo đề nghị người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu theo mẫu số 01/KTTT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Tuỳ theo mức độ vi phạm, cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính về thuế như đã nêu tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính. Trên cơ sở giải trình của người nộp thuế và dữ liệu trên hệ thống quản lý thuế, cơ quan thuế cho khấu trừ số thuế đã nộp và xác định lại số thuế còn phải nộp hoặc số thuế nộp thừa.

Trường hợp cơ quan thuế đang xử lý hồ sơ hoàn thuế cho tổ chức, cá nhân, khi yêu cầu người nộp thuế giải trình về hồ sơ tài liệu liên quan thì tổ chức, cá nhân nộp tờ khai quyết toán bổ sung. Khi chưa có quyết định thanh tra, kiểm tra thuế nếu cá nhân, tổ chức phát hiện sai sót trong tờ khai nộp lần đầu thì được phép nộp tờ khai bổ sung. Cơ quan thuế căn cứ theo tờ khai bổ sung của tổ chức, cá nhân đã nộp để xử lý hoàn thuế. Tuy nhiên, để quản lý rủi ro, cơ quan thuế kiểm tra sau hoàn thuế trong thời hạn 10 (mười) năm, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế.

 Trường hợp cá nhân thuộc đối tượng quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế nhưng vẫn làm uỷ quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay thì xử phạt cá nhân về hành vi vi phạm hành chính về thuế. Nếu cá nhân không làm uỷ quyền quyết toán, nhưng tổ chức trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế đồng thời vẫn thực hiện quyết toán thay cho cá nhân thì xử phạt tổ chức trả thu nhập hành vi vi phạm hành chính về thuế. Các hình thức xử phạt tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về thuế được nêu tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

 

Trân trọng.