Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Tổng hợp văn bản mới về thuế từ ngày 12/07/2014 đến ngày 18/07/2014

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế từ ngày 12/07/2014 đến ngày 18/07/2014.Trong đó tiêu biểu có:

1.               CV số 2592/TCT-TNCN ngày 10  tháng 7  năm 2014 về vấn đề xử lý số thuế đã khấu trừ hộ cá nhân nhận cổ tức nhưng chưa nộp NSNN

Nếu Tổ chức phát hành (TCPH) thực hiện trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông thì TCPH có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo hướng dẫn tại Luật thuế TNCN.

Đối với cổ phiếu của TCPH đã lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán thì trước khi trả cổ tức cho các cổ đông, TCPH có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo hướng dẫn nêu trên. Các thành viên lưu ký của Trung tâm lưu ký chứng khoán có trách nhiệm trả số tiền cổ tức còn lại (sau khi đã khấu trừ thuế TNCN) cho cổ đông.

Trường hợp trước ngày 01/10/2013, nếu Công ty chứng khoán là thành viên lưu ký đã khấu trừ số tiền thuế thu nhập cá nhân của nhà đầu tư khi trả hộ cổ tức cho Tổ chức phát hành thì phải có trách nhiệm kê khai, nộp thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước. Công ty chứng khoán có trách nhiệm chuyển cho TCPH chứng từ nộp thuế làm cơ sở chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ thuế.

2.               CV số 2597/TCT-CS ngày 10  tháng 7  năm 2014 về thuế suất thuế GTGT đối với fillet cá và phụ phẩm

Trường hợp doanh nghiệp không tách được fillet cá tra sơ chế và phụ phẩm bán ra trong nội địa được chế biến từ nguồn nguyên liệu nào thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Đối với các hoá đơn DN đã xuất bán fillet cá tra tại thị trường nội địa mà dòng thuế suất không ghi bỏ trống do xác định là đối tượng không chịu thuế thì doanh nghiệp xuất hoá đơn điều chỉnh theo quy định.

Từ ngày 01/01/2014, doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và công văn số 7062/BTC-TCT ngày 29/5/2014 của Bộ Tài chính, công văn số 1829/TCT-CS ngày 20/5/2014 của Tổng cục Thuế.

3.               CV số 2605/TCT-TNCN ngày 10  tháng 7  năm 2014  hướng dẫn vướng mắc chính sách thuế TNCN

Trường hợp người lao động có thu nhập nhiều nơi và được một trong các nơi đó trả thay tiền nhà, thì tiền nhà được trả thay tính vào thu nhập chịu thuế không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị trả thay tiền nhà đó.

Trường hợp cá nhân thực nhận lương sau thuế (bao gồm tiền làm ca đêm, làm thêm giờ phần được miễn thuế) thì quy đổi tổng số thu nhập mà người lao động thực nhận thành thu nhập chịu thuế. Sau đó, lấy thu nhập chịu thuế trừ (-) đi phần thu nhập làm ca đêm, làm thêm giờ phần được miễn thuế. Từ đó, tính thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Khi cơ quan thuế kiểm tra phát hiện người lao động là người nước ngoài có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam và ở nước ngoài nhưng chưa kê khai hoặc kê khai còn thiếu thì bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Tuỳ thuộc vào mức độ vi phạm hành chính về thuế thì cơ quan thuế xử phạt người nộp thuế như hướng dẫn tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp người lao động nước ngoài về nước trước thời điểm kiểm tra thuế, để tránh trường hợp người lao động lợi dụng để trốn tránh trách nhiệm thuế, cơ quan thuế có thể tiến hành phối hợp với đơn vị sử dụng lao động tại Việt Nam thông báo cho người nộp thuế biết về nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân.

4.               CV số 2607/TCT-CS ngày 10  tháng 7  năm 2014 về vấn đề thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với xây dựng nhà chung cư

Trường hợp Công ty Quản lý nhà chung cư Đà Nẵng được Nhà nước giao nhiệm vụ quản lý, điều hành và ký hợp đồng thuê nhà các khu chung cư và nhà liền kề do Ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng để bố trí ổn định chỗ ở cho nhân dân (đơn vị được giao ký hợp đồng với người thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước) thì Công ty thuộc đối tượng phải kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại Khoản 3.6, Điều 3, Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính.

5.               CV số 2616/TCT-CS ngày 10 tháng 7 năm 2014 về vấn đề PP tính thuế GTGT của DN, HTX mới thành lập

5.1 Về phương pháp tính thuế của Chi nhánh mới thành lập của DN đang hoạt động nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ

Đối với DN đang nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ có thành lập Chi nhánh (bao gồm cả Chi nhánh được thành lập từ dự án đầu tư của DN) sau thời điểm 01/01/2014 ở các địa phương khác với trụ sở chính của doanh nghiệp thì:

Trường hợp Chi nhánh khai thuế GTGT tại CQ thuế quản lý trực tiếp của Chi nhánh thì xác định PP tính thuế của Chi nhánh theo phương pháp tính thuế của doanh nghiệp đang hoạt động.

Trường hợp Chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp.

5.2 Về giá trị tài sản, máy móc, thiết bị đầu tư mua sắm, góp vốn của DN, HTX mới thành lập

Ngày 26/4/2014, Bộ Tài chính có công văn số 5485/BTC-TCT hướng dẫn như sau:

"... đối với DN, HTX mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt mà mức đầu tư từ 1 tỷ đồng trở lên thì thuộc đối tượng đăng ký áp dụng PP khấu trừ thuế.

Khi gửi Thông báo về việc áp dụng PP tính thuế tới CQ thuế quản lý trực tiếp cùng với hồ sơ đăng ký thuế, DN, HTX đồng thời gửi đến CQ thuế phương án đầu tư được người có thẩm quyền ra quyết định đầu tư phê duyệt (bản photocopy có đóng dấu sao y bản chính) cùng với văn bản cam kết đầu tư, mua sắm tải sản cố định máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên trong thời gian 12 tháng. Trong thời gian 12 tháng, nếu DN, HTX chưa đủ điều kiện chứng minh giá trị tài sản đầu tư, mua sắm đạt mức 1 tỷ đồng hoặc trên 1 tỷ, DN, HTX không được phát hành hóa đơn."

Theo đó, CV 2616/TCT-CS hướng dẫn trường hợp DN, HTX mới thành lập có hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị nhưng máy móc, thiết bị chưa đạt tiêu chuẩn là tài sản cố định; hoặc có hóa đơn mua công cụ, dụng cụ, vẫn được chấp nhận để tổng hợp vào tổng giá trị của tài sản cố định, máy móc, thiết bị đầu tư, mua sắm; nếu có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên thì DN, HTX được đăng ký tự nguyện áp dụng PP khấu trừ thuế.

- Trường hợp DN, HTX mới thành lập nhận góp vốn bằng tài sản: Căn cứ vào bộ hồ sơ góp vốn vào DN: biên bản góp vốn SX-KD, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo hồ sơ về nguồn gốc tài sản để tổng hợp vào tổng giá trị của tài sản cố định, máy móc, thiết bị đầu tư mua sắm; nếu hồ sơ chứng minh DN, HTX nhận góp vốn bằng tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên và đảm bảo ghi nhận tài sản của DN thì DN, HTX được đăng ký tự nguyện áp dụng PP khấu trừ thuế.

5.3. Về thời hạn nộp mẫu 06/GTGT áp dụng PP tính thuế của DN, HTX mới thành lập từ 01/01/2014.

Về việc tiếp nhận Thông báo về việc áp dụng PP tính thuế đối với DN, HTX mới thành lập từ ngày 01/01/2014, Tổng cục Thuế đã có công văn số 858/TCT-KK ngày 17/3/2014 hướng dẫn chung Cục thuế các tỉnh, thành phố, theo đó không quy định thời hạn nhận mẫu số 06/GTGT. CQ thuế tổ chức tiếp nhận Thông báo 06/GTGT của DN, HTX mới thành lập và hướng dẫn DN, HTX áp dụng PP tính thuế theo quy định tại TT số 219/2013/TT-BTC và CV số 5485/BTC-TCT ngày 26/04/2014 của Bộ Tài chính.

6.               CV số 2617/TCT-DNL  ngày 10  tháng 7  năm 2014 về vấn đề thực hiện hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Theo báo cáo của VNPT, mô hình tổ chức của VNPT có nhiều đơn vị hạch toán phụ thuộc, mỗi đơn vị được giao thực hiện cung cấp một hoặc một số loại dịch vụ (DV) nhất định, tại Tập đoàn chỉ có bộ máy quản lý, không trực tiếp thực hiện cung cấp SP-DV cho khách hàng.

Trường hợp Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam ký hợp đồng cung cấp và lắp đặt hệ thống thông tin và điện tử, hệ thống âm thanh, hệ thống truyền hình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội và giao cho Bưu điện trung tâm thực hiện; ký hợp đồng cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống mạng Campus giai đoạn 1 thuộc dự án xây dựng trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng và giao cho Công ty điện toán và truyền số liệu (VDC) thực hiện. Bưu điện trung ương, VDC là các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc VNPT thực hiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo nghĩa vụ của VNPT tại hợp đồng thì các đơn vị hạch toán phụ thuộc VNPT được giao cung cấp HH-DV thực hiện lập hóa đơn, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Trân trọng.