Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Tổng hợp văn bản mới về thuế từ ngày 23/08/2014 đến ngày 29/08/2014

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế từ ngày 23/08/2014 đến ngày 29/08/2014.Trong đó tiêu biểu có:

I. Thông tư

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính thuế

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ngày 25 tháng 08 năm 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung 8 Thông tư của Bộ Tài chính(Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013; Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013; Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013; Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2014.

Một số nội dung cơ bản của Thông tư này như sau:

1. Sửa đổi để đơn giản hóa một số mẫu biểu tờ khai của Thông tư số 156/2013/TT-BTC gồm:

+ Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào (01-2/GTGT) bỏ 4 cột (ký hiệu hóa đơn, mẫu hóa đơn, thuế suất, mặt hàng) và 2 dòng; Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra (01-1/GTGT) bỏ 3 cột, 1 dòng.

+ Bỏ quy định ghi chú trên Bảng kê hóa đơn GTGT đầu vào (mẫu số 01-2/GTGT) về thời hạn thanh toán theo hợp đồng đối với hợp đồng thanh toán trả chậm.

2. Bãi bỏ các Bảng kê trong hồ sơ khai thuế GTGT quy định tại khoản 3, Điều 11 của Thông tư số 156/2013/TT-BTC gồm:

+ Bảng kê hàng hóa dịch vụ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% (mẫu số 01-3/GTGT).

+ Bảng kê phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được kháu trừ trong kỳ (mẫu số 01-4A/GTGT)

+ Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm (mẫu số 01-4B/GTGT)

+ Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy bán ra (mẫu số 01-7/GTGT)

3. Sửa đổi một số quy định của Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT, cụ thể:

+ Bỏ quy định khai và tính thuế GTGT đối với hàng hóa, bán sản phẩm tiếp tục quá trình SXKD.

+ Bỏ quy định khai và tính thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại phải nhập khẩu khẩu trở lại.

+ Bỏ mức 1 tỷ đồng về điều kiện tài sản, máy móc, thiết bị đầu tư, mua sắm đối với DN mới thành lập để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

+ Bỏ điều kiện hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong điều kiện hồ sơ, thủ tục hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (Cơ sở kinh doanh sử dụng ngay hóa đơn thương mại trong hồ sơ hải quan).

+ Bỏ quy định phải lập hóa đơn, kê khai, tính nộp thuế đối với xuất máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa dưới hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả nếu có hợp đồng và chứng từ liên quan đến giao dịch phù hợp.

+ Bỏ mức khống chế 1 tỷ đồng về tài sản cố định, máy móc, thiết bị… đầu tư, mua sắm của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

4. Sửa đổi một số quy định của Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN, cụ thể:

- Bỏ việc Doanh nghiệp phải đăng ký định mức tiêu hao NVL với cơ quan thuế.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về doanh thu tính thuế TNDN đối với hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ.

- Bổ sung hướng dẫn tính vào chi phí được trừ khi mua hàng hóa dịch vụ có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền.

- Sửa đổi bổ sung hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án có quy mô lớn.

5. Sửa đổi một số quy định của Thông tư 111/2013/TT-BTC về thuế TNCN:

- Bổ sung quy định trong trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

- Bổ sung quy định đối với cá nhân là công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân được tính từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam (được tính đủ theo tháng) không phải thực hiện các thủ tục xác nhận lãnh sự để được thực hiện không thu thuế trùng hai lần theo Hiệp định tránh đánh thuế trùng giữa hai quốc gia.

6. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn, chứng từ:

- Bổ sung hướng dẫn về thay thế liên 1 hóa đơn bằng Bảng kê đối với một số ngành, lĩnh vực: Hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí của các ngân hàng, vé vận tải hành khách của các đơn vị vận tải, các loại tem, vé, thẻ và một số trường hợp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, khi lập hóa đơn được thay thế liên 1 bằng bảng kê chi tiết số hoá đơn thực tế đã lập Chi tiết mỗi số hoá đơn giao khách hàng được thể hiện trên một dòng của Bảng kê với đầy đủ các tiêu thức đã được đăng ký tại hóa đơn mẫu gửi cùng Thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

- Bổ sung hướng dẫn về lập hóa đơn đối với tiêu thức "đơn vị tính":

Trong trường hợp tổ chức kinh doanh sử dụng phần mềm kế toán theo hệ thống phần mềm kế toán của công ty mẹ là Tập đoàn đa quốc gia thì được sử dụng bằng tiếng Anh. Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức "đơn vị tính".

- Bỏ hướng dẫn doanh nghiệp mới thành lập phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

7. Sửa các chỉ tiêu liên quan đến hạch toán thu NSNN trên các Giấy nộp tiền vào NSNN của người nộp thuế.

Theo đó, người nộp thuế không phải điền các thông tin về mục lục NSNN của các khoản nộp thuế, thu vào ngân sách trên các Giấy nộp tiền. 

II. Công văn

1.      Công văn số 3337/TCT-CS ngày 18 tháng 08 năm 2014 sử dụng hóa đơn, kê khai thuế

Trường hợp Công ty TNHH Trương Huy nợ thuế bị Cục Thuế tỉnh Bình Định áp dụng biện pháp cưỡng chế đình chỉ sử dụng hóa đơn theo Quyết định số 2166/QĐ-CT ngày 29/12/2011 thì Công ty TNHH Trường Huy chỉ được sử dụng hóa đơn khi quyết định cưỡng chế chấm dứt hiệu lực.

Việc Công ty TNHH Trường Huy tự ý tháo bỏ niêm phong để sử dụng hóa đơn trong thời gian thi hành quyết định cưỡng chế của cơ quan thuế là vi phạm quy định về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, đồng thời việc sử dụng các hóa đơn đã bị cơ quan thuế đình chỉ sử dụng là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Các hóa đơn nêu trên là không có giá trị sử dụng, đơn vị mua hàng không được kê khai khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, bên bán hàng và bên mua hàng phải lập biên bản thu hồi các hóa đơn đã lập sai quy định này.

Công ty TNHH Trường Huy bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Quyết định số 79/QĐ-ĐKKD ngày 8/8/2013 của Sở KH&ĐT tỉnh Bình Định thì Công ty TNHH Trường Huy không được tiếp tục thực hiện hoạt động kinh doanh và không thuộc trường hợp phải nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, quý, tạm tính theo quý hoặc năm tại thời điểm bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2.      Công văn số 3340/TCT-CS ngày 18  tháng 8 năm 2014 V/v thuế GTGT

Trường hợp Công ty TNHH SEHYUN VINA mới thành lập đang trong giai đoạn đầu tư, chưa có sản phẩm sản xuất ra, có phát sinh số thuế GTGT đầu vào đã kê khai từ tháng 12/2013 đến tháng 3/2014. Sau đó đến ngày 8/4/2014 Công ty TNHH SEHYUN VINA chuyển sang doanh nghiệp chế xuất (Doanh nghiệp chế xuất không thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT), doanh nghiệp chế xuất khi mua sắm, đầu tư tài sản cố định không có thuế GTGT đầu vào, nên khi công ty TNHH SEHYUN VINA xin chuyển thành doanh nghiệp chế xuất được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào đủ điều kiện khấu trừ đến thời điểm chuyển đổi.

3.      Công văn số 3341/TCT-CS ngày 18 tháng 8 năm 2014 về thuế suất thuế GTGT

Trường hợp Công ty TNHH Chế biến Nông hải sản Hải Thành có dịch vụ bảo quản lạnh đối với thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường: áp dụng thuế suất thuế GTGT 5 % theo khoản 4 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT.

4.      Công văn số 3366/TCT-CS  ngày 19 tháng 8 năm 2014 về giảm trừ khoản từ thiện nhân đạo, khuyến học.

Khoản 3, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học

a) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công trước khi tính thuế của người nộp thuế là cá nhân cư trú,…”

Trường hợp bà Trần Cẩm Nhung đã ủng hộ cho Hội khuyến học Việt Nam và quỹ “Mái ấm tình thương” thuộc Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam, mà các quỹ được thành lập, hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và Bà có đầy đủ chứng từ thu hợp pháp thì được giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.

5.      Công văn số 3393/TCT-CS  ngày 20 tháng 8 năm 2014 về chính sách thuế GTGT

Từ ngày 01/01/2014, đối với sản phẩm trấu, bột trấu, trấu ép thành viên do tổ chức, cá nhân tự sản xuất bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế theo phương pháp khấu trừ bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

6.      Công văn số 3394/TCT-CS ngày 20 tháng 8 năm 2014 Hướng dẫn về chính sách lệ phí trước bạ

Trường hợp Công ty thương mại đầu tư xây dựng Thành Lợi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hạ tầng của Công ty cổ phần tập đoàn DaBaCo Việt Nam để Công ty kinh doanh chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác thì Công ty không phải nộp lệ phí trước bạ, người nhận chuyển nhượng phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản. Trường hợp Công ty thương mại đầu tư xây dựng Thành Lợi không chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác mà Công ty sử dụng để cho thuê hoặc phục vụ hoạt động của đơn vị thì Công ty phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7.      Công văn số 3498/TCT-KK ngày 22 tháng 8 năm 2014 về Khấu trừ thuế GTGT

Trường hợp Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) có phát sinh chi phí thuê tư vấn chào bán chứng khoán ra công chúng và phát hành riêng lẻ cổ phần, khoản chi phí này không dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa chịu thuế GTGT. Do đó chi phí tư vấn này không được kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào.

8.      Công văn số 3525/TCT-CS  ngày 22 tháng 8 năm 2014 về vướng mắc về hóa đơn

Trường hợp Công ty TNHH Công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam thuê quyền sử dụng đất của Công ty CP Bourbon An Hoà, Công ty CP Bourbon An Hoà đã bàn giao đất, chuyển giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty TNHH Công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam đã sử dụng diện tích đất thuê từ ngày 5/5/2010 (ngày ký hợp đồng số 08/10/HĐTLĐ-BAC) đến ngày 5/7/2012, nếu Công ty TNHH Công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam trả lại diện tích đất thuê 11.594,2m2 tại vị trí lô đất số A13.9 cho Công ty CP Bourbon An Hoà, Công ty TNHH Công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam phải lập lại hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ diện tích đất thuê trả lại do hai bên thoả thuận để thuê lại diện tích 30.725,61 m2 tại vị trí đất số A7.2-4 của Công ty Cổ phần Bourbon An Hoà; giá trị tiền thuê đất Công ty TNHH Công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam đã sử dụng từ ngày 05/5/2010 đến ngày 5/7/2012.

9.      Công văn số 3526/TCT-CS  ngày 22  tháng 8 năm 2014 về chính sách thuế

Ngày 10/7/2014, Bộ Tài chính đã có công hàm số 116/BTC-CST trả lời Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, trong đó nội dung số 4 trả lời về kiến nghị được miễn thuế nhà thầu đối với nhà thầu nước ngoài cung cấp hàng hóa tại kho bảo thuế/khu vực bảo thuế như sau:

"Trường hợp doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam theo quy định về pháp luật về thương mại có liên quan và có hoạt động cung ứng dịch vụ, phân phối hàng hóa trong kho ngoại quan, cảng nội địa... thuộc lãnh thổ Việt Nam tạo thành cơ sở thường trú tại Việt Nam thì thuộc đối tượng phải nộp thuế TNDN tại Việt Nam”.

Nếu doanh nghiệp nước ngoài sử dụng kho ngoại quan làm kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu lưu trữ hàng hoặc để cho doanh nghiệp khác gia công thì thuộc đối tượng không áp dụng theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC.

Trường hợp không thuộc đối tượng không áp dụng theo Thông tư số 103/2014/TT-BTC thì tiếp tục thực hiện theo công hàm số 116/BTC-CST.

10.  Công văn số 3585/TCT-CS ngày 26 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn về chính sách lệ phí trước bạ

Trường hợp các công trình như: nhà ăn, nhà xưởng, nhà điều hành, nhà để xe, nhà bảo vệ, nhà chứa rác, nhà bơm, phòng máy phát, trạm biến thế và mái che của Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam phục vụ cho dự án sản xuất các linh kiện điện và thiết bị điện, điện tử; các thiết bị và sản phẩm kỹ thuật số bằng công nghệ cao thì thuộc các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC.

11.  Công văn số 3586/TCT-CS ngày 26 tháng 8 năm 2014 về phương pháp tính thuế GTGT đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý

Từ ngày 01/01/2014 Doanh nghiệp có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thực hiện nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng không phân biệt hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý xuất khẩu hay nội địa.

Trường hợp Doanh nghiệp có hoạt động gia công chế tác vàng, bạc đá quý để xuất khẩu thì vẫn thuộc diện áp dụng thuế suất GTGT 0% khi xác định số GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp.

12.  Công văn số 3599/TCT-DNL ngày 26 tháng 8 năm 2014 về Chính sách thuế đối với hoạt động thu kinh phí hỗ trợ thị trường

Đối với các công ty con và đơn vị hợp tác sản xuất sản phẩm Bia Sài Gòn khi chi trả kinh phí hỗ trợ hoạt động thị trường: Khoản chi thực tế phát sinh này, nếu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và là chi phí chịu khống chế theo quy định tại Khoản 2.19 Điều 6 Chương II Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính.

 
Trân trọng.