Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 2 tháng 10 năm 2014

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 02 tháng 10/2014.Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn 4248/TCT-CS ngày 01/10/2014 về khấu trừ tiền hỗ trợ xây dựng trường học và rà phá bom mìn vào tiền thuê đất phải nộp

 

Công ty TNHH Lọc dầu Nghi Sơn đã ứng trước tiền xây dựng thêm trường học mới và thực hiện rà phá bom mìn, đã được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt tại Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 về việc phê duyệt Phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư Khu C thuộc dự án Lọc hoá dầu Nghi Sơn, thực hiện như sau:

 

- Chi phí rà phá bom mìn đã được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt thuộc Phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư Khu C thuộc dự án Lọc hoá dầu Nghi Sơn được khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định nêu trên. Chi phí rà phá bom mìn đã được khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp thì Công ty không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

 

- Số tiền hỗ trợ xây dựng thêm trường học mới không được khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp, Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại điểm 2 Công văn số 3545/TCT-CS ngày 25/10/2013 của Tổng cục Thuế.

 

2. Công văn số 4262/TCT-CS ngày 01/10/2014 về Thuế suất thuế GTGT
 

Trường hợp Công ty TNHH Intertek Việt Nam ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân nước ngoài và tổ chức trong khu phi thuế quan để cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm, giám định hàng hoá xuất khẩu từ Việt Nam và ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân nước ngoài để cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm, giám định hàng hóa được sản xuất tại nước ngoài, các dịch vụ này được tiêu dùng ngoài Việt Nam thì dịch vụ kiểm nghiệm, giám định hàng hoá xuất khẩu này của Công ty TNHH Intertek Việt Nam là dịch vụ xuất khẩu, được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 0% (nếu đáp ứng được các điều kiện về hợp đồng và thanh toán qua ngân hàng quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên).

 

3. Công văn số 4277/TCT-CS ngày 02/10/2014 chính sách thuế TNDN
 

Trường hợp Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng thanh toán khoản nợ vay ngắn hạn và dài hạn bằng ngoại tệ cho Công ty Mabuchi Motor Nhật Bản trên cơ sở chuyển đổi từ khoản tiền vay thành vốn góp thì khoản lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá khoản tiền vay ngoại tệ tại thời điểm trả nợ (thời điểm chuyển đổi nợ vay thành vốn góp - ngày 27/11/2011) là khoản lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

4. Công văn số 4281/TCT-KK  ngày 02/10/2014 về hoàn thuế GTGT

 

1. Cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của các tháng, quý từ năm 2013 chuyển sang năm 2014 và đảm bảo đủ điều kiện từ 12 tháng hoặc 4 quý trở lên, hoặc tổng thời gian bao gồm cả khai tháng, khai quý từ 12 tháng trở lên liên tục, có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết thì được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

 

2. Cơ sở kinh doanh có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn được khấu trừ lũy kế các tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), lũy kế các quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) đủ từ 300 triệu đồng trở lên đối với thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì Công ty đủ điều kiện được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

 

5. Công văn 4310/TCT-DNL ngày 03/10/2014 về thủ tục kê khai, nộp thuế của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) với các khoản thanh toán phí, lãi của các Hợp đồng vay vốn nước ngoài cho các dự án do PVN làm chủ đầu tư

 

- Căn cứ quy định của chính sách thuế hiện hành, trường hợp PVN ký Hợp đồng vay vốn của tổ chức tín dụng nước ngoài (thuộc diện nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu) thì PVN có trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định.

 

Trường hợp dự án hoàn thành, đi vào hoạt động, PVN bàn giao toàn bộ dự án đã hoàn thành (gồm cả Vốn chủ sở hữu và Vốn vay) cho các đơn vị thành viên hiện PVN đang sở hữu 100% vốn (trừ PVGas) vận hành và quản lý, bao gồm cả việc thực hiện các nghĩa vụ của Bên đi vay (kê khai, nộp thuế) thì Công ty được PVN giao hoặc ủy quyền quản lý dự án có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay tổ chức tín dụng nước ngoài đối với các hợp đồng vay vốn thực hiện dự án tại địa phương nơi triển khai dự án.

 

Trường hợp PVN đã thực hiện kê khai, nộp thuế khác với hướng dẫn tại công văn này thì không điều chỉnh lại.

 

- Đối với khoản lãi vay PVN trả cho tổ chức tín dụng nước ngoài thuộc diện được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì PVN có trách nhiệm gửi Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định (Cục Thuế Tp Hà Nội).

 

6. Công văn số 4280/TCT-CS ngày 02/10/2014 giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 103/2014/TT-BTC về thuế nhà thầu

 

Theo nội dung giới thiệu của công văn, Thông tư 103/2014/TT-BTC có một số nội dung mới đáng chú ý sau:


- Bổ sung thêm một số đối tượng chịu thuế: nhà thầu nước ngoài thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ tại VN; nhà thầu  nước ngoài thực hiện quyền xuất, nhập khẩu, phân phối tại VN, mua hàng hóa để xuất khẩu hoặc bán cho thương nhân VN…

 

- Bổ sung thêm các trường hợp không chịu thuế như: giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài hoặc cửa khẩu VN có kèm điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán, ngoài ra không còn dịch vụ nào khác thực hiện tại VN…

 

- Sửa đổi quy định về cách tính thuế GTGT và quy định rõ hơn tỷ lệ % để tính thuế GTGT, TNDN theo phương pháp trực tiếp.

 

Những điểm mới khác cũng được giới thiệu cụ thể trong Công văn này.

 
Trân trọng.