Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 3 tháng 10 năm 2014

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 03 tháng 10/2014.Trong đó tiêu biểu có:

I. Công văn

1. Công văn 4357/TCT-CS ngày 6/10/2014 về Chính sách thuế

Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 6059/CT-TTHT ngày 31/7/2014, cụ thể như sau: Hợp đồng góp vốn không thành lập pháp nhân, không thay đổi tên các thành viên góp vốn trên các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nên khi hai bên rút vốn trên hợp đồng thì không phải đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không phát sinh chuyển nhượng vốn nên không thuộc đối tượng kê khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

Các bên góp vốn nêu trên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc góp vốn, rút vốn.

2. Công văn 4375/TCT-CS ngày 7/10/2014 về thuế suất thuế GTGT

Doanh nghiệp là đại lý của WIS để cung cấp dịch vụ giám định (cân, lấy mẫu, gửi mẫu. .) cho các lô bông nhập khẩu mà WIS nhận làm dịch vụ giám định cho các người bán ở nước ngoài nên dịch vụ mà DN cung cấp gắn với việc bán, phân phối, tiêu thụ bông tại Việt Nam nên thuộc trường hợp không áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0%.

3. Công văn 4389/TCT-CS ngày 8/10/2014 về thanh toán qua ngân hàng từ tài khoản vãng lai       

Từ ngày 01/01/2014, việc thanh toán từ tài khoản vãng lai của phía nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm b.7, Khoản 3, Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng. Theo đó, trường hợp thanh toán từ tài khoản vãng lai của cá nhân không đáp ứng điều kiện thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu.

Công văn này thay thế công văn số 803/TCT-CS ngày 13/3/2014 của Tổng cục Thuế.

II. Thông tư

1. Thông tư 134/2014/TT-BTC ngày 12/09/2014 hướng dẫn Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 của Chính phủ về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.

Ngày 12/9/2014, Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư 134/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.

Theo đó, thông tư quy định:

-  Điều kiện để doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư chưa đi vào hoạt động và doanh nghiệp đang hoạt động có dự án đầu tư (xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất) trực tiếp hoặc ủy thác thực hiện nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư mà gặp khó khăn khách quan về tài chính được gia hạn nộp và hoàn thuế GTGT.

- Danh mục Máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này

- Các doanh nghiệp đủ điều kiện được đăng ký hoàn thuế và được gia hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu trong thời gian 60 ngày kể từ ngày hết hạn nộp theo quy định.

 Kèm theo đó là hướng dẫn thành phần hồ sơ và trình tự gia hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu và hoàn thuế GTGT.

 Thông tư 134/2014/TT-BTC có hiệu lực từ 27/10/2014. Các doanh nghiệp trên nếu có tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu trước ngày TT này có hiệu lực nhưng chưa đến hạn nộp, chưa nộp thuế thì được gia hạn nộp và hoàn thuế GTGT theo TT này.

2. Thông tư 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán)

Thông tư này đã có nội dung hướng dẫn cụ thể về việc trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán với chứng khoán chưa niêm yết (OTC) và chưa đăng ký giao dịch.

Điều kiện để trích lập dự phòng là:

-         các loại chứng khoán được công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ ghi nhận theo giá gốc theo quy định của pháp luật về kế toán.

-         Các loại chứng khoán được tự do mua bán trên thị trường tại thời điểm lập báo cáo tài chính có giá thực tế trên thị trường giảm so với giá chứng khoán trên sổ sách kế toán.

-         Chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và cổ phiếu quỹ không được trích lập dự phòng giảm giá.

Theo Thông tư, mức lập dự phòng sẽ được tính theo công thức mới như sau:

Mức dự phòng giảm giá chứng khoán = (Số lượng chứng khoán bị giảm giá tại thời điểm lập báo cáo tài chính x Giá chứng khoán hạch toán trên sổ kế toán - Giá chứng khoán thực tế trên thị trường)

Trong công thức này, “giá chứng khoán thực tế trên thị trường” được xác định như sau:

- Chứng khoán niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch: giá đóng cửa tại ngày có giao dịch gần nhất.

- Chứng khoán chưa niêm yết: giá trung bình của các mức giá giao dịch theo báo giá của 3 công ty chứng khoán tại thời điểm gần nhất

- Chứng khoán niêm yết bị hủy hay bị đình chỉ giao dịch, bị ngừng giao dịch từ ngày giao dịch thứ 6 trở đi: giá trị sổ sách tại ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 21/11/2014 và áp dụng kể từ năm tài chính 2014.

 
Trân trọng.