Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 5 tháng 10 năm 2014

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 05 tháng 10/2014.Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 4688/TCT-KK ngày 23/10/2014 về việc hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu

1. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân nhập khẩu dùng làm thức ăn chăn nuôi (kể cả nhập khẩu về để sản xuất thức ăn chăn nuôi) thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật thuế GTGT. Trường hợp trước ngày 21/4/2014, là thời điểm công văn 5165/BTC-TCHQ ngày 21/4/2014 có hiệu lực, Công ty TNHH SX-TM-DV Cuộc sống Xanh đã nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu thì được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đã nộp khâu nhập khẩu với cơ quan thuế theo đúng chế độ quy định và không thực hiện điều chỉnh lại. Công ty TNHH SX-TM-DV Cuộc sống Xanh được hoàn thuế nếu thuộc đối tượng và trường hợp hoàn thuế quy định tại Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC; hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

2. Trường hợp Công ty TNHH SX-TM-DV Cuộc sống Xanh nhập khẩu hàng hóa, tại thời điểm nhập khẩu, doanh nghiệp nhập khẩu với mục đích sản xuất kinh doanh sau đó do khách hàng không nhận nên Công ty TNHH SX-TM- DV Cuộc Sống Xanh tái xuất trả lại phía nước ngoài thì không phải là hàng tạm nhập tái xuất. Công ty TNHH SX-TM-DV Cuộc sống Xanh đã khai Hải quan và nộp thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì số thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu của Công ty TNHH SX-TM-DV Cuộc sống Xanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT và được hoàn thuế GTGT nếu thuộc đối tượng và trường hợp hoàn thuế GTGT theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC; hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

2. Công văn số 4693/TCT-TNCN ngày 23/10/2014 về Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

1. Về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Trường hợp người nộp thuế là các cá nhân làm việc tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế kê khai giảm trừ gia cảnh cho cháu ruột của mình trong khi các cháu vẫn còn bố/mẹ trong độ tuổi lao động, có sức khỏe bình thường thì các cháu không thuộc người phụ thuộc của người nộp thuế mà thuộc người phụ thuộc của bố/mẹ các cháu.

2. Về việc truy thu số thuế còn thiếu và phạt vi phạm pháp luật về thuế.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện truy thu số thuế còn thiếu và phạt vi phạm pháp luật về thuế theo đúng quy định và hướng dẫn tại Nghị định số 98/2007/NĐ-CP, Thông tư số 61/2007/TT-BTC đối với các trường hợp người nộp thuế kê khai không đúng người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh làm thiếu số thuế phải nộp.

3. Công văn số 15347/BTC-PC ngày 23/10/2014 về hoàn thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu phải xuất khẩu trả lại nhà cung cấp nước ngoài

Trường hợp Công ty Bảo Âm đã nộp thuế GTGT khi nhập khẩu lô hàng giấy tráng phủ một mặt theo tờ khai nhập khẩu số 46539/NKD01/C02I02 ngày 02/04/2014, do hàng hóa không đúng tiêu chuẩn và quy cách nên phải xuất trả theo tờ khai xuất khẩu số 39/XKD15/C02I02 ngày 23/04/2014 thì việc xử lý số tiền thuế GTGT nộp thừa khi nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế nêu trên (trường hợp công ty Bảo Âm không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thì được hoàn trả số tiền thuế GTGT đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất).

4. Công văn số 4716/TCT-CS ngày 24/10/2014 giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 151/2014/TT-BTC

(I - Về thuế thu nhập doanh nghiệp )

1.                 Bổ sung quy định doanh nghiệp được trính khấu hao vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN toàn bộ giá trị đối với xe ô tô làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô có giá trị trên 1,6 tỷ đồng.

2.                  Bổ sung quy định không thu thuế TNDN đối với khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản đối với trường hợp cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

3.                  Sửa đổi, bổ sung thu nhập được miễn thuế bao gồm “quỹ khác của Nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định hoặc quyết định được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật”.

4.                  Sửa đổi, bổ sung thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp được hưởng ưu đãi thuế bao gồm cả các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01/01/2009.

(II - Về thuế giá trị gia tăng)

1.                  Bổ sung đối tượng không chịu thuế đối với trường hợp bên đi vay vốn tự bán tài sản bảo đảm theo ủy quyền của bên cho vay để trả nợ khoản vay có bảo đảm thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và phải đáp ứng điều kiện:

- Tài sản đảm bảo tiền vay được bán là tài sản thuộc giao dịch bảo đảm đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm. 

- Việc xử lý tài sản đảm bảo tiền vay thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

2.                  Bổ sung quy định khấu trừ thuế GTGT đối với thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định là ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô được khấu trừ toàn bộ (không bị khống chế nguyên giá theo mức 1,6 tỷ đồng).

(III - Về thuế thu nhập cá nhân)

1.                  Về khoản lợi ích về nhà ở cho người lao động:

Khoản lợi ích về nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng, cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động được trừ khỏi thu nhập chịu thuế TNCN.

2.                  Về chuyển nhượng bất động sản

Bổ sung hướng dẫn về thuế TNCN đối với trường hợp người sử dụng bất động sản do nhận chuyển nhượng trước ngày 01 tháng 7 năm 1994, nếu từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thì không thu thuế thu nhập cá nhân.

(IV - Về quản lý thuế)

1.                  Về thông báo tạm ngừng kinh doanh

Người nộp thuế chỉ phải thông báo với một cơ quan nhà nước (cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan thuế) tùy theo từng trường hợp,

2.                  Về việc khai thuế GTGT theo quý:

- Sửa đổi, bổ sung quy định:  Người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì thực hiện khai thuế GTGT theo quý và thời điểm kê khai theo quý áp dụng từ kỳ khai thuế GTGT quý IV năm 2014 (tháng 10, 11, 12 năm 2014).

- Bổ sung Mẫu số 07/GTGT - Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng.

5. Công văn số 15510/BTC-TCT ngày 27/10/2014 về thuế GTGT hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải

Trường hợp các đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã hạch toán, tự chủ tài chính thực hiện các hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải và có thu phí vệ sinh thì khoản thu này là doanh thu của đơn vị, đơn vị phải kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN theo quy định.

Trường hợp các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (ví dụ: Hạt giao thông, Phòng kinh tế và hạ tầng, Đội quản lý công trình và vệ sinh môi trường do UBND huyện quản lý,...) được giao nhiệm vụ thu các khoản phí vệ sinh thuộc Danh mục phí, lệ phí do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định theo quy định khoản 2 Điều 11 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ thì các khoản phí vệ sinh đó thuộc đối tượng không phải chịu thuế GTGT.

6. Công văn số 15511/BTC-TCT ngày 27/10/2014 về thuế GTGT hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải

Bộ Tài chính đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các Sở, ban ngành liên quan tính toán lại đơn giá hợp đồng dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải rắn, đồng thời tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để trình Hội đồng nhân dân ban hành mức thu phí vệ sinh có bao gồm thuế GTGT..

 

Trân trọng.