Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 1 tháng 11 năm 2014

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 01 tháng 11/2014.Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 4627/TCT-CS ngày 21/10/2014 về chính sách thuế TNDN

Nếu các hoạt động quản lý vốn tập trung, ủy thác đầu tư và hợp tác đầu tư của Công ty Vân Phong được phép thực hiện và việc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật liên quan thì các hoạt động này sẽ thực hiện kê khai, nộp thuế như sau:

1) Hoạt động quản lý vốn tập trung:

Trường hợp Công ty Vân Phong có hoạt động ký gửi tiền và hưởng lãi suất thì thu nhập từ hoạt động ký gửi tiền được xác định là thu nhập khác.

Trường hợp Công ty Vân Phong có rút tiền (vượt quá số tiền gửi) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và phải trả lãi cho các khoản rút vượt quá đồng thời phải trả khoản chi phí quản lý vốn tập trung thì các khoản chi phí trả lãi và chi phí quản lý vốn tập trung nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ và Công ty đã góp đủ vốn điều lệ theo quy định thì khoản chi phí này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

2) Hoạt động ủy thác đầu tư, hợp tác đầu tư:

Công ty Vân Phong có hoạt động ủy thác đầu tư và hợp tác đầu tư có phát sinh khoản tiền thu được từ hoạt động ủy thác đầu tư, hợp tác đầu tư sau khi trừ đi các khoản chi phí phát sinh từ hoạt động ủy thác đầu tư, hợp tác đầu tư sẽ tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế.

2. Công văn số 4676/TCT-CS ngày 23/10/2014 về việc lập hóa đơn đối với hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại

Ngày 25/4/2014, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 2677/QĐ-UBND) về việc phê duyệt tiếp nhận thiết bị y tế cho Bệnh viện Đà Nẵng do Tổ chức Đông Tây hội ngộ tài trợ. Theo đó, Tổ chức Đông Tây hội ngộ tài trợ số tiền 55.256 USD và Bệnh viện Đà Nẵng chi trả số tiền 14.062 USD để mua 01 máy đo loãng xương toàn thân trị giá 69.318 USD.

- Đối với hóa đơn GTGT giao cho Tổ chức Đông Tây hội ngộ thì Công ty TNHH Thiết bị và dụng cụ Y khoa 3P ghi rõ là hàng bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo không tính thuế GTGT và lưu giữ văn bản của Tổ chức Đông Tây hội ngộ để làm căn cứ kê khai thuế. Số tiền ghi trên hóa đơn là số tiền Tổ chức Đông Tây hội ngộ tài trợ theo hợp đồng.

- Đối với hóa đơn GTGT giao cho Bệnh viện Đà Nẵng, Công ty TNHH Thiết bị và dụng cụ Y khoa 3P thực hiện lập hóa đơn theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên với mức thuế suất GTGT theo quy định. Số tiền ghi trên hóa đơn là số tiền do Bệnh viện Đà Nẵng chi trả.

3. Công văn số 4708/TCT-CS ngày 24/10/2014 về chính sách thuế TNDN

Trường hợp Công ty có ký hợp đồng mượn xe Ô tô theo quy định của pháp luật và thực tế có sử dụng vào mục đích phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng nếu các khoản chi phí được nêu cụ thể trong hợp đồng mượn xe và đáp ứng đủ các điều kiện về khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định của pháp luật.

4. Công văn số 4723/TCT-CS ngày 27/10/2014 về chính sách thuế

Nếu tại Hợp đồng lao động ký với chuyên gia nước ngoài quy định Công ty chi trả tiền lương (không bao gồm tiền nhà ở) và chịu trách nhiệm bố trí nơi ở cho chuyên gia trong thời gian công tác tại Việt Nam thì được trích khấu hao đối với căn hộ do Công ty mua và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện theo quy định của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn.

5. Công văn số 4734/TCT-CS ngày 28/10/2014 về hoàn tiền sử dụng đất

Kể từ ngày 10/01/2014, các dự án phát triển nhà ở xã hội (dự án phát triển nhà ở xã hội độc lập hoặc dự án phát triển nhà ở xã hội sử dụng quỹ đất 20%) phải đáp ứng quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt tại Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì mới được hưởng cơ chế ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 188/2013/NĐ-CP; Trường hợp trước đó chủ đầu tư dự án đã nộp tiền sử dụng đất đối với quỹ đất 20% thì số tiền đã nộp được coi là số tiền thuế nộp thừa và được xử lý theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

6. Công văn số 4735/TCT-KK ngày 28/10/2014 về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ môi giới cung ứng cho tổ chức nước ngoài        

Trường hợp Công ty TNHH Northman ký hợp đồng cung cấp dịch vụ môi giới với khách hàng nước ngoài để nhà cung cấp Việt Nam xuất khẩu các sản phẩm từ vôi cho khách hàng nước ngoài và thực hiện hỗ trợ cho khách hàng nước ngoài các hoạt động liên quan đến hàng xuất khẩu như kiểm tra sản phẩm xuất khẩu, hỗ trợ các hoạt động trong quá trình vận chuyển, giao nhận; doanh thu từ các hoạt động này của Công ty TNHH Northman chỉ phát sinh sau khi hàng hoá đã được xuất khẩu và được tính toán trên cơ sở lượng hàng xuất khẩu thành công thì các dịch vụ này được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện về hợp đồng, hoá đơn và thanh toán qua ngân hàng quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

7. Công văn số 4736/TCT-CS ngày 28/10/2014 về bán hóa đơn tại cơ quan thuế

Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp mới thành lập thuộc đối tượng mua hóa đơn có nhiều cơ sở trực thuộc (cửa hàng, cửa hiệu...) trong cùng một tỉnh, nhưng kê khai thuế tập trung tại trụ sở chính thì Cơ quan thuế bán hóa đơn lần đầu không quá 50 số cho một cơ sở trực thuộc (cửa hàng, cửa hiệu...) của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nêu trên.

8. Công văn số 4743/TCT-KK ngày 28/10/2014 về khôi phục mã số thuế

Qua xem xét trường hợp Công ty TNHH MTV TM&XD Lữ Tâm bị Chi cục Thuế quận Thủ Đức đóng mã số thuế với lý do Công ty bỏ địa chỉ kinh doanh theo thông báo số 1464CCT/TB-BKD ngày 2/10/2013, nay đề nghị khôi phục mã số thuế để tiếp tục hoạt động và thực hiện nghĩa vụ thuế, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh kiểm tra thực tế hoạt động của Công ty TNHH MTV TM&XD Lữ Tâm, xử lý hành vi vi phạm của Công ty về đăng ký kinh doanh, vi phạm về thuế theo quy định hiện hành.

- Trường hợp vi phạm của Công ty bị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Công ty phải làm thủ tục giải thể theo quy định của Luật doanh nghiệp. Cơ quan thuế không khôi phục mã số thuế của Công ty trong trường hợp này.

- Trường hợp vi phạm của Công ty không bị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện khôi phục mã số thuế của Công ty theo hướng dẫn tại Điểm 1, Mục V, Chương II Quy trình quản lý đăng ký thuế ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-TCT ngày 27/3/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

9. Công văn số 4744/TCT-KK ngày 28/10/2014 thuế GTGT đối với hoạt động bán hàng vãng lai ngoại tỉnh

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp có hoạt động bán hàng vãng lai ngoại tỉnh thì doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với doanh thu phát sinh ở ngoại tỉnh tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất, nơi bán hàng vãng lai (tỷ lệ % được xác định theo hướng dẫn tại khoản 2b Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính)Doanh nghiệp, hợp tác xã không phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu tại trụ sở chính đối với doanh thu phát sinh ở ngoại tỉnh đã kê khai, nộp thuế.

10. Công văn số 4759/TCT-TNCN ngày 28/10/2014 về chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Căn cứ điểm b.2.1, Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp người nộp thuế bị mất chứng từ khấu trừ thuế (liên giao cho người nộp thuế) thì người nộp thuế có thể sử dụng bản chụp chứng từ khấu trừ thuế (liên lưu tại tổ chức chí trả thu nhập) để chứng minh số thuế thu nhập đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm khi hoàn thuế, quyết toán thuế. Cục Thuế có trách nhiệm đối chiếu chứng từ khấu trừ thuế người nộp thuế cung cấp với các thông tin trên hệ thống dữ liệu ngành thuế và một số tài liệu khác liên quan khi giải quyết hồ sơ hoàn thuế, quyết toán thuế cho người nộp thuế.

11. Công văn số 4841/TCT-CS ngày 31/10/2014 về chính sách thuế TNDN

Trường hợp Công ty TNHH An Lệ có phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản và Công ty thực hiện bàn giao bất động sản vào ngày 25/4/2014, quyết toán thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong năm 2014 thì thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản này được áp dụng thuế suất 22%.

12. Công văn số 15510/BTC-TCT ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải

- Từ ngày 01/01/2014, căn cứ quy định tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ thì “dịch vụ vệ sinh công cộng” được chuyển từ đối tượng không chịu thuế sang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

- Tại Điều 24 Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 quy định:

“Điều 24. Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước không phải chịu thuế”

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp các đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã hạch toán, tự chủ tài chính thực hiện các hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải và có thu phí vệ sinh thì khoản thu này là doanh thu của đơn vị, đơn vị phải kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN theo quy định.

Trường hợp các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (ví dụ: Hạt giao thông, Phòng kinh tế và hạ tầng, Đội quản lý công trình và vệ sinh môi trường do UBND huyện quản lý,...) được giao nhiệm vụ thu các khoản phí vệ sinh thuộc Danh mục phí, lệ phí do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định theo quy định khoản 2 Điều 11 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ thì các khoản phí vệ sinh đó thuộc đối tượng không phải chịu thuế giá trị gia tăng.

Trân trọng.