Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 3 tháng 11 năm 2014

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 03 tháng 11/2014.Trong đó tiêu biểu có:

1.     Công văn số 5005/TCT-CS ngày 12 /11/2014 về hóa đơn

Trường hợp các tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động sản xuất kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế, đang sử dụng hóa đơn đặt in, không thuộc diện rủi ro cao về thuế, không có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý được tiếp tục đặt in hóa đơn để sử dụng.

2.     Công văn số 5036/TCT-KK ngày 13/ 11/2014 về hoàn thuế GTGT cho khách xuất cảnh

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp có phát sinh hoạt động bán hàng cho khách xuất cảnh thực hiện kê khai, nộp thuế đối với các hoạt động bán hàng của đơn vị theo quy định hiện hành.

Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện khai thuế GTGT hoạt động bán hàng cho khách xuất cảnh tương ứng với kỳ khai thuế GTGT đang thực hiện. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT hoạt động bán hàng cho khách xuất cảnh theo quý.

3.     Công văn số 15510/BTC-TCT  ngày 27/10/ 2014 về thuế GTGT hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải

Trường hợp các đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã hạch toán, tự chủ tài chính thực hiện các hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải và có thu phí vệ sinh thì khoản thu này là doanh thu của đơn vị, đơn vị phải kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN theo quy định.

Trường hợp các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (ví dụ: Hạt giao thông, Phòng kinh tế và hạ tầng, Đội quản lý công trình và vệ sinh môi trường do UBND huyện quản lý,…) được giao nhiệm vụ thu các khoản phí vệ sinh thuộc Danh mục phí, lệ phí do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định theo quy định khoản 2 Điều 11 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ thì các khoản phí vệ sinh đó thuộc đối tượng không phải chịu thuế giá trị gia tăng.

4.     Công văn số 16594/BTC-TCT ngày14/ 11/ 2014 về chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Hộ gia đình, cá nhân thuộc các xã, thị trấn của huyện Sơn Tịnh phải sáp nhập vào thành phố Quảng Ngãi theo Nghị quyết số 123/NQ-CP ngày 12/12/2013 của Chính phủ được giảm 50% số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm 2014 đối với đất ở trong hạn mức. Từ năm 2015 trở đi, các trường hợp này nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 của Chính phủ.

5.     Công văn số 16855/BTC-TCT ngày 18/ 11/ 2014 hướng dẫn thủ tục miễn thuế đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng và đầu tư ASEAN+3 (CGIF).

(1) Nghĩa vụ thuế của CGIF:

CGIF, các tài sản, bất động sản, thu nhập và các hoạt động, giao dịch của CGIF được miễn tất cả các loại thuế và thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Tổng Cục Thuế đề nghị các Cục Thuế, Cục Hải quan không yêu cầu CGIF đăng ký kê khai, nộp các loại thuế tại Việt Nam; không yêu cầu các tổ chức, cá nhân Việt Nam có thực hiện giao dịch với CGIF khấu trừ thuế nhà thầu đối với các khoản thanh toán cho CGIF.

(2) Nghĩa vụ khấu trừ thuế đối với các khoản thanh toán do CGIF chi trả:

CGIF được miễn các nghĩa vụ về thanh toán, khấu trừ hoặc thu bất kỳ loại thuế hay thuế quan nào phát sinh từ các khoản thanh toán của CGIF cho các tổ chức/cá nhân Việt Nam.

Tổng Cục Thuế  đề nghị các Cục Thuế không yêu cầu CGIF kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay các tổ chức, cá nhân Việt Nam nhận được các khoản thanh toán từ CGIF. Các tổ chức, cá nhân Việt Nam không phải là nhân viên của CGIF nhận được các khoản thanh toán từ CGIF có nghĩa vụ tự kê khai, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

(3) Đối với các nhân viên của CGIF:

Tiền lương và tiền công mà CGIF trả cho các Giám đốc, các cán bộ và nhân viên của CGIF, kể cả các chuyên gia đang thực hiện các nhiệm vụ của CGIF, không có quốc tịch Việt Nam, sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tại Việt Nam.

Giám đốc, cán bộ, nhân viên và chuyên gia của CGIF nêu tại khoản trên không có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế TNCN tại Việt Nam đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công do CGIF chi trả. TCT đề nghị các Cục Thuế không yêu cầu CGIF kê khai, khấu trừ, nộp thuế TNCN tại Việt Nam đối với khoản thu nhập được miễn thuế nêu trên.

Trường hợp các cá nhân được miễn thuế TNCN nêu trên có phát sinh các khoản thu nhập khác tại Việt Nam, các cá nhân có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế TNCN tại Việt Nam theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Đối với các nhân viên của CGIF là người có quốc tịch Việt Nam, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn riêng sau khi có ý kiến của Ngân hàng Nhà nước về việc này.

Trân trọng.