Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 3 tháng 12 năm 2014

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 03 tháng 12/2014.. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 5537/TCT-KK ngày 11/12/2014 về xử lý một số vướng mắc khi thi hành Luật DN và Luật QLT

 

(1)  Về việc xử lý hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp:

 

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế đồng thời với thời điểm thông báo cho doanh nghiệp về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh để biết, cơ quan thuế thực hiện biện pháp xử lý theo quy định đối với các khoản thuế doanh nghiệp còn nợ ngân sách nhà nước (nếu có).

 

(2)  Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

 

Trường hợp cơ quan thuế thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế  “Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề” thì cơ quan thuế gửi văn bản đề nghị cưỡng chế theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính đến cơ quan đăng ký kinh doanh để phối hợp quản lý nhà nước về doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận thông tin, đồng thời ghi chú cảnh báo thông tin trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia đối với các trường hợp này.

 

(3)  Về hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh hạch toán phụ thuộc không trực tiếp kê khai, nộp thuế tại cơ quan thuế:

 

Đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc không trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế quản lý nơi chi nhánh đặt trụ sở (chi nhánh kê khai tập trung tại trụ sở chính), thì trong hồ sơ chấm dứt hoạt động của chi nhánh, giấy xác nhận của cơ quan thuế quản lý trụ sở chính về việc chi nhánh hạch toán phụ thuộc, kê khai tập trung với trụ sở chính được thay thế cho giấy xác nhận của cơ quan thuế quản lý chi nhánh về việc chi nhánh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

 

Cơ quan thuế quản lý trụ sở chính căn cứ thông tin đăng ký, quản lý thuế có trách nhiệm xác nhận về việc chi nhánh hạch toán phụ thuộc, kê khai tập trung với trụ sở chính trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị xác nhận của doanh nghiệp.

 

2. Công văn số 5539/TCT-CS ngày 11/12/2014 trả lời bạn đọc Cổng thông tin điện tử Chính phủ về xử lý đối với hóa đơn bị hỏng, rách

 

Đối với trường hợp hoá đơn bị hỏng do nguyên nhân khách quan trong quá trình lập (hoá đơn khi in bị lỗi cắn giấy, máy in lệch dòng, mờ chữ, trùng chữ), doanh nghiệp không đóng dấu giao khách hàng mà đã lập hoá đơn thay thế để giao cho khách hàng thì được xác định là hành vi vi phạm về hoá đơn không gây hậu quả nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và xử phạt cảnh cáo theo quy định tại điểm a khoản 10 Điều 3 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính.

 

3. Công văn số 5552/TCT-CS ngày 12/12/2014 chính sách thuế TNDN

 

Trường hợp năm 2013, đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (không phải là hoạt động chuyển nhượng bất động sản), theo hợp đồng Tổng công ty là người đại diện thực hiện hạch toán ghi chép sổ sách kế toán thì Tổng công ly có trách nhiệm xuất hoá đơn ghi nhận doanh thu, chi phí, xác định lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp chia cho từng bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh. Mỗi bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tự thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của mình theo quy định hiện hành; phần lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp Tống công ty được chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh được bù trừ với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

 

4. Công văn số 5573/TCT-CS ngày 15/12/2014 về xác định giá mua của hàng hóa bán ra trong hoạt động thương mại để tính tổng chi phí được trừ làm căn cứ tính mức khống chế chi phí quảng cáo, khuyến mại

 

Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tại công văn số 4296/CT-TTHT ngày 04/10/2014: Giá mua của hàng hóa bán ra quy định tại Khoản 2.21 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày l8/6/2014 của Bộ Tài chính là giá ghi trên hóa đơn mua hàng, không bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản và các chi phí khác có liên quan trong quá trình mua hàng.

 

5. Công văn số 5576/TCT-CS ngày 15/12/2014 về khấu trừ, hoàn thuế GTGT khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê tại Hợp đồng chưa công chứng

 

Hoạt động mua, bán tài sản giữa hai doanh nghiệp (Công ty cổ phần thép Vạn Lợi (bên bán) và Công ty cổ phần thép Lam Giang (bên mua) về cơ bản đã hoàn thành; Tuy nhiên, do nhà xưởng thuộc dây chuyền 2 mà Công ty cổ phần thép Lam Giang đã mua lại nằm chung trong khuôn viên đất mà Công ty cổ phần thép Vạn Lợi thuê của Nhà nước nên cho đến nay, dù đã mua nhà xưởng, máy móc, vật tư của Công ty cổ phần thép Vạn Lợi để phục vụ hoạt động SXKD, Công ty cổ phần thép Lam Giang vẫn chưa hoàn tất được thủ tục thuê đất của Nhà nước đối với diện tích đất đang sử dụng để sản xuất kinh doanh.

 

Công ty cổ phần thép Lam Giang đã và đang tiến hành sản xuất kinh doanh trên cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, máy móc, thiết bị nhận chuyển nhượng. Do vậy, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục thuế thành phố Hải Phòng cho Công ty cổ phần thép Lam Giang được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với tài sản, vật tư mua vào để hoạt động sản xuất kinh doanh nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

 

6. Công văn số 5578/TCT-CS ngày 15/12/2014 về đăng ký tài khoản

 

Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến đề xuất của Cục Thuế: Trường hợp tài khoản số 44490469 của Hợp tác xã dịch vụ vận tải thương mại Tiến Phương mở tại Ngân hàng MHB là tài khoản tiền vay, được Ngân hàng mở ra để giải ngân từ tài khoản tiền vay sang tài khoản của người bán thì Hợp tác xã dịch vụ vận tải thương mại Tiến Phương không cần phải đăng ký hoặc thông báo tài khoản với cơ quan thuế. Hợp tác xã không bị xử phạt hành chính theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 166/2013/TT-BTC và hóa đơn phát sinh tháng 5/2014 đủ điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

 

7. Công văn số 5590/TCT-CS ngày 15/12/2014 về chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

 

Kể từ ngày 01/7/2014 trở đi, trường hợp người nộp thuế nộp đầy đủ hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 5 Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính thì được xem xét miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định đối với thời gian ưu đãi còn lại kể từ thời điểm nộp đủ hồ sơ theo quy định, không phụ thuộc vào thời gian cơ quan thuế yêu cầu điều chỉnh, bổ sung các tài liệu có liên quan khác.

 

8. Công văn số 5603/TCT-CS ngày 16/12/2014 về hóa đơn của hộ, cá nhân kinh doanh

 

Việc sử dụng hóa đơn của hộ, cá nhân kinh doanh tiếp tục được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính.

 

9. Công văn số 5606/TCT-DNL ngày 16/12/2014 về kê khai thuế GTGT đầu vào để đầu tư

 

(1) Về việc phân bổ thuế GTGT đầu vào để đầu tư cho toàn hệ thống hạ tầng viễn thông đối với VMS

 

Thuế GTGT đầu vào đối với tài sản cố định (bao gồm: thiết bị mạng lưới, thuế GTGT khâu nhập khẩu của TSCĐ, xây dựng cơ bản phục vụ hạ tầng viễn thông) do VMS mua để đầu tư cho toàn hệ thống hạ tầng viễn thông phân bổ cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (bao gồm Trung tâm thông tin di động Chi nhánh thông tin di động ở các tỉnh, thành phố) để kê khai, khấu trừ thuế GTGT tại đơn vị hạch toán phụ thuộc theo tỷ lệ phân bổ thuế GTGT hướng dẫn tại Thông tư số 35/2011/TT-BTC ngày 15/3/2011 của Bộ Tài chính.

 

Công ty có trách nhiệm phân bổ cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc số thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định dùng chung cho toàn hệ thống hạ tầng viễn thông. Việc phân bổ thuế GTGT đảm bảo nguyên tắc không làm phát sinh số thuế GTGT phải hoàn tại các địa phương có cơ sở hạch toán phụ thuộc

 

(2) Về kiến nghị xử lý khi điều chỉnh bổ sung sổ thuế đầu vào tại trụ sở chính trong trường hợp số thuế GTGT đầu vào đã phân bổ khác với số thuế GTGT phải phân bổ.

 

Trường hợp qua kiểm tra, phát hiện số thuế GTGT đầu vào phải phân bổ cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc và trụ sở chính để khấu trừ khác với số thuế đã phân bổ nhưng không làm thay đổi nghĩa vụ thuế của toàn Công ty trong kỳ tính thuế thì số thuế GTGT đầu vào điều chỉnh được Công ty kê khai với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính. Công ty không phải nộp tiền chậm nộp đối với số thuế phải nộp tăng do điều chỉnh số thuế đầu vào kê khai tại trụ sở chính nếu số thuế điều chỉnh này Công ty đã thực hiện kê khai, nộp tại đơn vị trực thuộc ở các địa phương. Trường hợp Công ty kê khai điều chỉnh làm tăng số thuế GTGT phải nộp do nguyên nhân khác thì công ty phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

 

10. Công văn số 5607/TCT-DNL ngày 16/12/2014 v/v xác định lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định

 

Các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (theo luật thuế TNDN) nếu là chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đáp ứng đủ điều kiện theo quy định về chuẩn mực và kế toán doanh nghiệp, có đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành, được ghi nhận là chi phí kế toán để xác định lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN. Lợi nhuận sau thuế TNDN (để làm cơ sở phân phối các quỹ và xác định lợi nhuận còn lại nộp Ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư 187/2013/TT-BTC) được xác định bằng lợi nhuận kế toán trước thuế trừ thuế TNDN phải nộp Ngân sách nhà nước theo quy định của Luật thuế TNDN.

 

11. Công văn số 5622/TCT-CS ngày 16/12/2014 chính sách tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản.

 

- Trường hợp Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm từ trước ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2014) nhưng sau ngày 1/7/2014 mới có văn bản đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản thì áp dụng quy định về miễn, giảm theo Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

 

- Trường hợp Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất từ trước ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2014) và khi Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đang trong thời gian được Cơ quan Thuế giải quyết tạm miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản (như trường hợp của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An), nếu có đủ hồ sơ chứng minh việc thực tế xây dựng cơ bản theo quy định thì đơn vị được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ nêu trên.

 

12. Công văn số 5627/TCT-CS ngày 16/12/2014 về việc xử lý hoá đơn trong thời gian cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

 

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Hoà Bình, trường hợp Công ty TNHH MTV Anh Việt trong thời gian thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng, Công ty vẫn hoạt động kinh doanh và sử dụng hóa đơn. Trong quý I/2014 Công ty có kê khai trên bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra hoá đơn sổ 0000188, ký hiệu 318.000 đồng.

 

Tháng 3/2014, Công ty TNHH tư vấn Minh Diệp đã kê khai khấu trừ trên bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào mẫu 01-2/GTGT kèm theo tờ khai thuế GTGT quý I/2014, hoá đơn ký hiệu AV/12P số 0000188 ngày 10/3/2014, giá trị hàng quá mua vào là 3.180.000 đồng, tiền thuế GTGT là 318.000 đồng, Ngày 18/6/2014, Cục thuế Hoà Bình đã ra thông báo số 1196/TB đề nghị Công ty TNHH tư vấn Minh Diệp giải trình, bổ sung thông tin tài liệu. Do đơn vị mua hàng là Công ty TNHH tư vấn Minh Diệp không biết số hóa đơn đó đã bị cơ quan thuế thông báo là hoá đơn bất hợp pháp cho nên đã kê khai thuế GTGT đầu vào theo quy định, sau đó được yêu cầu giải trình và biết rằng đó là hoá đơn bất hợp pháp nên đơn vị đã chủ động điều chỉnh giảm số thuế đã kê khai.

 

Hành vi trên của Công ty TNHH tư vấn Minh Diệp đã vi phạm vào khoản 2 điều 39 Nghị Định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn.

 

Căn cứ quy định trên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Hoà Bình, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Đối với Công ty TNHH tư vấn Minh Diệp là đơn vị mua hàng, không biết hoá đơn ký hiệu AV/12P số 0000188 ngày 10/3/2014; giá trị hàng hoá mua vào là 3.180.000 đồng, tiền thuế GTGT là 318.000 đồng đã bị cơ quan thuế thông báo là hoá đơn bất hợp pháp. Công ty được yêu cầu giải trình và biết hoá đơn bất hợp pháp thì Công ty TNHH tư vấn Minh Diệp đã chủ động điều chỉnh giảm số thuế đã kê khai. Do đó, Tổng cục Thuế nhất trí với ý kiến xử lý của Cục thuế là không xử phạt theo hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp đối với Công ty TNHH tư vấn Minh Diệp. 

 

Trân trọng.