Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 4 tháng 12 năm 2014

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 04 tháng 12/2014.. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 5711/TCT-CS  ngày 19/12/2014  về chính sách thuế TNDN

 

Năm 2014, Công ty có phát sinh khoản thu nhập nhận được từ nhà cung cấp giảm giá do đã bán được số lượng hàng hóa theo yêu cầu của nhà cung cấp thì khoản thu nhập này là thu nhập khác của Công ty. Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014  của Bộ Tài chính, nếu năm 2014 Công ty đang hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện ưu đãi về địa bàn theo quy định tại văn bản pháp quy trước năm 2014 thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập khác nêu trên.

 

2. Công văn số 5712/TCT-CS ngày 19/12/2014 về ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp phần mềm

 

Công ty TNHH Thakral One (đổi tên từ Công ty TNHH Một thành viên Astral Infotech Việt Nam) được cấp Giấy phép đầu tư số 100/GP-HCM ngày 26/7/1999, Giấy phép đầu tư điều chỉnh số 100/GPĐC2-HCM ngày 24/12/2001, nếu năm 2004 Công ty không lựa chọn hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 123/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính thì từ ngày 1/1/2006, Công ty tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đã ghi trong Giấy phép đầu tư điều chỉnh số 100/GPĐC2-HCM ngày 24/12/2001 cho thời gian còn lại nếu thực tế hoạt động đáp ứng các điều kiện tại giấy phép đầu tư đã cấp.

 

3. Công văn số 5718/TCT-CS  ngày 19/12/2014 về ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp hoạt động tại khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

 

Việc ưu đãi đầu tư về tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với dự án hoạt động tại khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái thực hiện theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ áp dụng với khu kinh tế cửa khẩu. Do vậy, dự án đầu tư Nhà làm việc và dịch vụ thương mại của Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Móng Cái nếu đã được lập, thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, được thực hiện từ tháng 4/2012 và hoàn thành đi vào hoạt động từ tháng 8/2013, tháng 8/2014 Công ty có văn bản đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh thì thuộc diện điều chỉnh của Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 2/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ (nêu trên); Theo đó, dự án được miễn tiền thuê đất mức 11 năm kể từ ngày hoàn thành, đưa vào sử dụng cho thời gian còn lại tính từ thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin miễn, giảm tiền thuê đất.

 

4. Công văn số 5753/TCT-KK  ngày 22/12/2014 về hoàn thuế GTGT bổ sung

 

Trường hợp Công ty khai bổ sung điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu ra của kỳ tính thuế GTGT giai đoạn từ tháng 9/2007 đến tháng 7/2008 và khai đề nghị hoàn đối với một phần số thuế GTGT chưa khấu trừ hết vào tờ khai thuế mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 3/2014 với lý do âm 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT chưa khấu trừ hết căn cứ hướng dẫn tại Tiết a Điểm 1 Mục I Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC, đồng thời tại tờ khai thuế mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 01/2014 phát sinh số thuế GTGT phải nộp (không phát sinh số thuế GTGT chưa khấu trừ hết) thì Công ty không được xét hoàn số thuế này do chưa đảm bảo điều kiện âm 12 tháng tính từ tháng đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết (tháng 02/2014) quy định tại Khoản 1 Điều 18 và Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên. Số thuế đã kê khai đề nghị hoàn nêu trên Công ty được khai bổ sung để tiếp tục khấu trừ thuế và đề nghị hoàn thuế khi đủ điều kiện được hoàn thuế theo quy định.

 

5. Công văn số 5775/TCT-CS ngày 23/12/2014 về Kê khai nộp thuế GTGT đối với các kho hàng không có chức năng kinh doanh

 

Tại khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế: "Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuê giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế."

 

Theo quy định trên, trường hợp PV Oil Vũng Áng có thuê kho xăng dầu tại địa phương cấp tỉnh khác nơi đặt trụ sở chính của Công ty làm nhiệm vụ trung chuyển hàng hóa, các kho hàng này là đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu (không có chức năng kinh doanh) thì khi PVoil Vũng Áng xuất bán xăng dầu từ kho trung chuyển này Công ty không phải kê khai thuế GTGT bán hàng vãng lai tại địa phương nơi có kho hàng trung chuyển mà thực hiện kê khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế. 

Trân trọng.