Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 2 tháng 3 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 02 tháng 03/2015.. Trong đó tiêu biểu có:

I. Công văn

 

1. Công văn số 706/TCT-TNCN ngày 02/03/2015 về việc tính và quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài.

 

Căn cứ pháp luật thuế TNCN, tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ và kê khai số thuế TNCN đã khấu trừ đối với khoản thu nhập đó.

 

Trường hợp Công ty ký hợp đồng lao động với cá nhân là người nước ngoài, nếu số ngày có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên hoặc không đủ 183 ngày hoặc người lao động đó chấm dứt hợp đồng lao động khi chưa đủ 183 ngày trở lên thì trong năm dương lịch thứ nhất tổ chức, cá nhân trả thu nhập căn cứ vào thời gian làm việc tại Việt Nam của người lao động được ghi trên Hợp đồng, hoặc văn bản cử sang làm việc tại Việt Nam, để tạm khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam từ 183 ngày trong năm tính thuế) hoặc theo Biểu thuế toàn phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế).

 

Năm dương lịch thứ hai, tổ chức, cá nhân trả thu nhập tiếp tục căn cứ hợp đồng lao động đã ký hoặc văn bản cử sang làm việc tại Việt Nam để tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động đó như hướng dẫn tại điểm b.3, Khoản 1, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

 

Khi tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì phải kê khai thu nhập đã trả và tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của cá nhân người lao động đó trong năm dương lịch.

 

2. Công văn số 712/TCT-CS ngày 02/03/2015 về chính sách thuế môn bài

 

- Tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản quy định:

 

"Miễn thuế môn bài đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá. "

 

Trường hợp tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện ngành nghề kinh doanh nuôi trồng thủy sản, sản xuất giống tôm biển thì thuộc đối tượng miễn thuế môn bài theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP nêu trên.

 

3. Công văn số 713/TCT-CS ngày 02/03/2015 về chính sách thu tiền thuê đất

 

Hộ kinh doanh ông VVC chuyển đổi thành Công ty TNHH sản xuất Công nghiệp Hoàng Phát. Ngày 03/06/2013, UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 3460/QĐ-UBND cho Công ty TNHH Sản xuất công nghiệp Hoàng Phát tiếp tục thuê 2.838 m2 đất (diện tích đất cũ do hộ gia đình ông VVC đang thuê sản xuất kinh doanh đồ gỗ và nhôm kính dân dụng) để thực hiện tiếp dự án sản xuất kinh doanh đồ gỗ và nhôm kính dân dụng, theo đó tiền thuê đất được tính từ ngày 03/06/2013.

 

Do đó, trường hợp hộ kinh doanh ông VVC sau khi chuyển đổi thành Công ty TNHH sản xuất Công nghiệp Hoàng Phát, thuộc diện phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo Nghị định số 121/2010/NĐ-CP của Chính phủ và số tiền thuê đất phát sinh năm 2013, năm 2014 tăng hơn 2 lần so với số tiền thuê đất phải nộp năm 2010. Hộ kinh doanh ông VVC được xem xét giảm tiền thuê đất trong năm 2013 cho thời gian còn lại của hợp đồng thuê đất (từ ngày 01/01/2013 đến 02/06/2013). Công ty TNHH sản xuất Công nghiệp Hoàng Phát được xem xét giảm tiền thuê đất từ ngày 02/06/2013 đến 31/12/2013 và năm 2014.

 

4. Công văn số 726/TCT-CS ngày 03/3/2015 về thuế GTGT đối với vận tải quốc tế

 

Theo trình bày của Công ty TNHH Logistic Xuyên Đại Dương: Công ty xuất hóa đơn bán cước vận tải cho khách hàng tại Việt Nam có nhu cầu chuyển hàng hóa ra nước ngoài (để ghi nhận doanh thu), sau đó hãng Turkish Airline xuất hóa đơn giao cho Công ty (để Công ty ghi nhận chi phí). Theo hợp đồng ký với hãng Turkish Airline thì nếu giá cước Công ty bán cho khách hàng bằng giá cước hãng Turkish Airline quy định thì Công ty được hưởng hoa hồng theo tỷ lệ từ 3-5%, nếu giá cước Công ty bán cho khách hàng cao hơn giá cước hãng Turkish Airline quy định thì Công ty được hưởng toàn bộ phần chênh lệch (đã bao gồm cả hoa hồng).

 

Căn cứ quy định nêu trên và trình bày của Công ty thì: Doanh thu bán cước vận tải quốc tế của Công ty TNHH Logistic Xuyên Đại Dương (theo hóa đơn Công ty xuất cho khách hàng) áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Công ty TNHH Logistic Xuyên Đại Dương thực hiện kê khai nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh vận tải quốc tế và kê khai nộp thuế nhà thầu thay cho hãng Turkish Airline theo quy định về thuế nhà thầu nước ngoài.

 

5. Công văn số 727/TCT-CS  ngày 03/3/2015 về chính sách thuế TNDN

 

Căn cứ đặc thù của Doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH một thành viên được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì khoản chi tiền lương, tiền công của chủ Doanh nghiệp tư nhân, chủ Công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ), (không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điêu hành sản xuất, kinh doanh) đều thuộc khoán chi phí quy định tai tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

 

(Theo đó, khoản chi tiền lương, tiền công của chủ Doanh nghiệp tư nhân, chủ Công ty TNHH một thành viên không được tính vào khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.)

 

6. Công văn số 728/TCT-CS ngày 03/3/2015 về hóa đơn đặt in

 

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hoá đơn GTGT giao cho người mua bằng phần mềm quản lý hệ thống, các chỉ tiêu trên hoá đơn.thể hiện đầy đủ nội dung bán hàng hoá riêng nội dung tại tiêu thức "Cộng tiền hàng" "tiền thuế GTGT:" "Tiền phí khác." "Tổng số tiền thanh toán:" trên hoá đơn giá trị gia tăng không ghi đơn vị tiền đồng ghi sau số tiền ghi bằng số (Ví dụ: trường hợp Công ty xăng dầu Khu vực II TNHH MTV lập hoá đơn cho người mua ghi "Tổng công tiền thanh toán: 112.437.600" trên hoá đơn GTGT, Công Giấy An Bình khi lập hoá đơn giao cho người mua "Tổng cộng tiền. thanh toán 209.865.700" trên hoá đơn GTGT) nhưng tại nội dung "Tổng số tiền thanh toán bằng chữ" có ghi đơn vị tính tiền đồng thì hoá đơn được chấp thuận. Khách hàng được căn cứ hoá đơn nêu trên để kê khai khấu trừ thuế và tính chi phí theo quy định

 

7. Công văn số 731/TCT-KK ngày 03/3/2015  về khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn xuất không đúng thời điểm

 

Căn cứ quy định liên quan về quản lý, sử dụng hóa đơn thì các tổ chức, cá nhân khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng. Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định. Đối với trường hợp cụ thể của Công ty thông tin di động, Công ty cổ phần xây dựng số 11, Công ty cổ phần Constrexim đầu tư và xây lắp cao tầng, Chi nhánh Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại Hà Nội đã thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn xuất không đúng thời điểm. Đề nghị Cục Thuế TP.Hà Nội kiểm tra thực tế về nguồn gốc hàng hóa, đối tượng, mục đích sử dụng hàng hóa, nguyên nhân của việc xuất hóa đơn không đúng thời điểm, việc hạch toán kế toán của các doanh nghiệp đối với các hóa đơn liên quan, căn cứ hồ sơ cụ thể để xử lý theo thẩm quyền.

 

8. Công văn số 755/TCT-KK ngày 05/3/2015 về thời hạn quy định nộp hồ sơ đăng ký thuế.

 

Tại Khoản 2 Điều 83 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy định:

 

“Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.”

 

- Về thời hạn đăng ký thuế đối với bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài là trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay.

 

- Về thời hạn thay đổi thông tin đăng ký thuế là 10 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi thông tin.

 

9. Công văn số 756/TCT-CS ngày 05/3/2015 về giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ.

 

Căn cứ quy định liên quan, nếu Công ty TNHH Mai Linh Đà Lạt, Công ty TNHH Mai Linh Lâm Đồng và Công ty TNHH Mai Linh Bảo Lộc đều là Công ty trực thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Mai Linh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, khi sáp nhập thành Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Đà Lạt vẫn thuộc chủ sở hữu là Công ty cổ phần Mai Linh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên mà không thay đổi chủ sở hữu, thì Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Đà Lạt không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng do đổi tên đối với các tài sản đã nộp lệ phí trước bạ.

 

10. Công văn số 768/TCT-TNCN ngày 05/3/2015 về triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan BHXH và cơ quan thuế.

 

(1) Tại Tổng cục Thuế

 

....

 

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH Việt Nam) xây dựng quy trình cấp, sử dụng mã số thuế trong việc quản lý thu thuế và thu các khoản BHXH bắt buộc đối với tất cả các tổ chức trả thu nhập tham gia BHXH (sau khi BHXH Việt Nam trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về việc sử dụng mã số thuế do cơ quan thuế cấp). Thực hiện trong năm 2015.

 

………

 

Đưa nội dung trích, nộp BHXH của tổ chức trả thu nhập là một chỉ tiêu trong nội dung kiểm tra, thanh tra thuế. Cung cấp cho cơ quan BHXH Việt Nam tình hình trích, nộp BHXH của tổ chức trả thu nhập sau khi có kết luận thanh tra, kiểm tra thuế do Tổng cục Thuế thực hiện theo Quy trình trao đổi thông tin thống nhất giữa Tổng cục Thuế và BHXH Việt Nam.

 

(2)  Tại Cục thuế

 

....

 

Trên cơ sở Quy chế đã ký với cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, thành phố, Cục thuế hướng dẫn Chi cục Thuế triển khai công tác phối hợp giữa Chi cục Thuế với cơ quan bảo hiểm cấp quận, huyện.

 

…..

 

Đưa nội dung trích, nộp BHXH của tổ chức trả thu nhập là một chỉ tiêu trong nội dung kiểm tra, thanh tra thuế. Cung cấp cho cơ quan bảo hiểm xã hội cùng cấp tình hình trích, nộp BHXH của tổ chức trả thu nhập sau khi có kết luận thanh tra, kiểm tra thuế.

 

11. Công văn số 777/TCT-CS ngày 05/3/2015 về chính sách thuế TNDN

 

Căn cứ quy định liên quan, hoạt động cho thuê tàu định hạn được xác định là dịch vụ cung ứng cho hoạt động tàu biển, không phải là hoạt động vận tải biển để được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

 

12. Công văn số 7851/CT-TNCN ngày 02/3/2015 về quyết toán thuế TNCN năm 2014 và cấp MST NPT của Cục Thuế tp Hà nội

 

Phần I. Những điểm mới về chính sách thuế khi thực hiện QTT:

 

I. Về thu nhập chịu thuế:

 

Bổ sung khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế: khoản lợi ích về nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng, cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động.

 

II. Các trường hợp khai quyết toán thuế TNCN năm 2014:

 

1. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có uỷ quyền. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập trong năm 2014 thì không phải khai QTT TNCN.

 

Bổ sung: trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thực hiện QTT TNCN, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo Mẫu 25/DS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động.

 

2. Bổ sung các trường hợp sau cá nhân không phải QTT TNCN với cơ quan thuế:

 

Cá nhân, hộ kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán thì không phải quyết toán thuế.

 

Cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp đã được TCTTN khấu trừ thuế TNCN thì không QTT đối với phần thu nhập này.

 

……

 

IV. Hồ sơ quyết toán thuế:

 

Hồ sơ khai QTT TNCN năm 2014 thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b.2, khoản 1; điểm b.2, khoản 2; điểm b.2, khoản 5 Điều 16 Thông tư số 156/TT-BTC; Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

V. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế:

 

Sửa đổi nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế:

 

….

 

Phần II: Thực hiện QTT TNCN năm 2014:

 

……

 

Phần III: Cấp mã số thuế người phụ thuộc:

 

Đồng thời với thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2014, CQT cấp MST NPT thông qua TCTTN. Đây vừa là trách nhiệm vừa là quyền của người nộp thuế (NNT).

 

......

 

(chi tiết xem thêm tại công văn)

 

II.Thông tư

 

Ngày 29/1/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 09/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt.

 

Quý Hội viên lưu ý các điểm sau trong Thông tư:

 

·       Phạm vi điều chỉnh

 

Thông tư này hướng dẫn hình thức thanh toán của doanh nghiệp trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác; và hình thức thanh toán của các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng trong quan hệ vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau trên lãnh thổ Việt Nam.

 

·       Đối tượng áp dụng

 

Các doanh nghiệp và tổ chức có liên quan trong quan hệ giao dịch quy định tại Điều 1 Thông tư này. Theo đó, các quy định của Thông tư chỉ áp dụng cho các đối tượng là DN chứ không áp dụng cho các cổ đông là cá nhân, thành viên góp vốn là cá nhân.

 

·       Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào DN khác:

 

(1) Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

 

(2) Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệpphải sử dụng các hình thức sau:

 

a) Thanh toán bằng Séc;

 

b) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;

 

c) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

 

Hiệu lực thi hành:

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/03/2015.

 

Trân trọng.