Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 2 tháng 4 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 02 tháng 04/2015.. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 1147/TCT-CS ngày 02/04/2015 hướng dẫn vướng mắc về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP

 

Trường hợp Công ty rượu mạnh Phú Lễ Việt Nam nếu có thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và thu nhập này không bị điều chỉnh bởi điểm c, khoản 2, Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ thì thu nhập từ thực hiện dự án của Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

 

2. Công văn số 1149/TCT-CS ngày 02/04/2015 về chính sách thuế TNDN

 

Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới nhưng tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh vẫn kế thừa của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp thành lập mới không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư mà kế thừa ưu đãi thuế TNDN của doanh nghiệp cũ đang được hưởng cho khoảng thời gian còn lại nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi theo quy định của pháp luật thuế TNDN.

 

3. Công văn số 1159/TCT-CS ngày 03/04/2015 về thuế GTGT đối với sản phẩm chăn nuôi

 

*  Trước ngày 01/01/2015   

 

Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, nếu thực tế việc ký hợp đồng hợp tác của Công ty với nông dân theo hình thức giao cho nông dân con giống (gà, heo) thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vắc-xin, nhân viên kỹ thuật theo dõi (không thu tiền) đến trang trại của nông dân và trả tiền nuôi gia công cho nông dân, sau đó, Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam nhận lại gà, heo từ nông dân thì gà, heo do Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

 

Từ ngày 01/01/2015

 

 Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC  ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

 

4. Công văn số 1174/TCT-KK ngày 03/04/2015 về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

 

Đoàn thanh tra Cục Thuế thực hiện công bố quyết định thanh tra ngày 27/01/2015, trong khi ngày 21/01/2015 Công ty TNHH Dừa định Phú Mỹ thực hiện tự khắc phục hậu quả  nộp số tiền thuế GTGT đã hoàn và số tiền chậm nộp. Tuy nhiên, Công ty TNHH Dừa định Phú Mỹ không thực hiện kê khai bổ sung tờ khai thuế kỳ kê khai tháng 06/2014 (kỳ kê khai có đề nghị hoàn thuế) theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Do vậy, Công ty TNHH Dừa định Phú Mỹ vi phạm quy định tại điểm 1 Điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ, bị xử phạt theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị  định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

 

5. Công văn số 1182/TCT-HTQT ngày 03/04/2015 về hướng dẫn về chính sách thuế

 

Cục Thuế hướng dẫn Công ty bổ sung hồ sơ áp dụng Hiệp định thuế để xem xét miễn thuế theo quy định. Trường hợp đã quá thời hạn được áp dụng Hiệp định thuế theo quy định (Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính), Siemens AG không được xem xét miễn thuế theo Hiệp định và Công ty sẽ bị xử lý vi phạm hành chính về thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007  hoặc Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013  của Bộ Tài chính, tùy vào thời điểm đề nghị áp dụng Hiệp định

 

* Việc áp dụng Thông tư về thuế nhà thầu để xác định nghĩa vụ thuế

 

3. 1. 1. Giai đoạn từ 2002 - 15/02/2005: áp dụng Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998  của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

3. 1.2. Giai đoạn từ 16/02/2005 - 1 7/01/2009: áp dụng Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam

 

Theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ  Tài chính, nhà thầu nước ngoài (Siemens AG) ký Hợp đồng bảo trì dài hạn với  Công ty sẽ thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này

 

Trường hợp Đơn hàng nâng cấp Tuốc bin Khí và các Đơn hàng cung cấp  máy móc, thiết bị có các quy định riêng thay thế các quy định tại Hợp đồng bảo trì  dài hạn thì các Đơn hàng này không được coi là 1 phần của Hợp đồng bảo trì dài  hạn mà được coi như  Hợp đồng mới và áp dụng Thông tư hướng dẫn về thuế nhà thầu có hiệu lực pháp lý tại thời điểm ký và thực hiện các Đơn hàng này

 

* Việc áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Đức

 

Trường hợp Đơn hàng nâng cấp Tuốc bin Khí và các Đơn hàng cung cấp máy móc, thiết bị được coi là một phần của Hợp đồng bảo trì dài hạn (ký ngày 17/5/2002, thời hạn hiệu lực 18 năm) thì việc thực hiện Hợp đồng giữa Công ty và Siemens AG, bao gồm: cung cấp máy móc, thiết bị, phụ tùng, nhân lực, vật tư, thực hiện bảo trợ, tiểu tu, đại tu Nhà máy điện Phú Mỹ 3 cho Công ty đã tạo thành cơ sở thường trú của Siemens AG tại Việt Nam theo quy định tại Khoản Điều 5 Cơ sở thường trú của Hiệp định thuế giữa Việt Nam - Đức.

 

Theo đó, Siemens AG có nghĩa vụ nộp thuế TNDN tại Việt Nam trên phần lợi tức phân bổ cho cơ sở thường trú mà Siemens AG có tại Việt Nam theo quy định  tại Khoản 1, Điều 7. Lợi tức doanh nghiệp của Hiệp định thuế giữa Việt Nam -  Đức.

 

Trường hợp các Đơn hàng nâng cấp Tuốc bin Khí, Đơn hàng cung cấp  máy móc thiết bị không được coi là 1 phần của Hợp đồng bảo trì dài hạn mà được coi như các Hợp đồng mới.

 

6. Công văn số 1185/TCT-TNCN ngày 03/04/2015 về chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh

 

* Đối với kiến nghị về mức doanh thu chịu thuế

 

Theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Luật số 71/2014/QH13 thì hộ kinh doanh đều áp dụng một ngưỡng doanh thu chịu thuế như nhau, không phân biệt ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Để đáp ứng mục tiêu công bằng trong chính sách thuế thì biểu thuế suất mới áp dụng từ 01/01/2015 đã quy định thuế suất khác nhau đối với từng lĩnh vực, ngành nghề. Về đề nghị của ông Phương, xây dựng nhiều ngưỡng doanh thu chịu thuế cho mỗi lĩnh vực, ngành nghề, đồng thời với việc áp dụng thuế suất khác nhau của từng lĩnh vực, ngành nghề sẽ dẫn đến phức tạp và không công bằng trong chính sách thuế.

 

* Đối với kiến nghị về giảm trừ gia cảnh

 

Theo quy định tại khoản 4, Điều 2 Luật số 71/2014/QH 13 thì cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu. Trong quá trình xây dựng Luật, để đáp ứng yêu cầu đơn giản, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi và phù hợp với thực tế người nộp thuế trong trường hợp này là hộ kinh doanh không có điều kiện áp dụng sổ sách kế toán, hoá đơn để xác định thu nhập. Tiếp thu ý kiến của Uỷ ban Tài chính Ngân sách và Đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội quy định mức thu theo tỷ lệ trên doanh thu đảm bảo nguyên tắc đã bao gồm một mức cố định chi phí và giảm trừ gia cảnh.

 

7. Công văn số 1192/TCT-KK ngày 03/04/2015 về hoàn thuế giá trị gia tăng

 

Trường hợp Công ty cổ phần Caric ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Phụ  lục hợp đồng) với Công ty cổ phần Quê Hương - Liberty để xây dựng, kinh doanh khách sạn tại số 17 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố  Hồ Chí Minh trong đó Công ty cổ phần Caric là bên nhận góp vốn, Công ty cổ phần Quê Hương - Liberty là bên góp vốn thì thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế, bên nhận vốn góp được kê khai khấu trừ thuế GTGT ghi trên hóa đơn mua tài sản của bên góp vốn; Tuy nhiên Công ty cổ phần Quê Hương - Liberty đã phát hành hoá đơn cho Công ty Caric tương ứng với phần giá trị của Toà nhà sau khi đã hoàn thành đầu tư xây dựng, trang bị thiết bị, nội thất để Công ty cổ phần Caric làm các thủ tục sở hữu Toà nhà và hạch toán tăng tài sản cố định, hai bên thống nhất lập biên bản bù trừ số tiền này với số tiền mà cổ phần Quê Hương - Liberty góp vốn hợp tác vào Công ty cổ phân Caric, Công ty cổ phần Caric được phân chia kết quả kinh doanh bằng doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ thì đề nghị Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, giải quyết khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định cho Công ty cổ phần Caric đối với dự án đầu tư khách sạn tại số 17 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

 

8. Công văn số 1213/TCT-CS ngày 06/04/2015 về chính sách thuế đối với nhà ở sinh viên

 

Trường hợp Ban quản lý nhà ở sinh viên thành phố Thái Bình thuộc Sở Xây dựng là đơn vị sự nghiệp có thu có khoản thu về ở nội trú của học sinh, sinh viên với mức giá cho thuê đã được Sở Tài chính thẩm định thì khoản thu từ việc cho sinh viên ở nội trú thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

 

Về thuế TNDN, đề nghị Cục Thuế nghiên cứu quy định tại Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê, Thông tư số 17/2009/TT-BTC ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để tham khảo ý kiến Sở Tài chính, Sở Xây dựng trong việc xác định tính chất hoạt động của đơn vị (có nhằm mục đích kinh doanh hay không) để có cơ sở xử lý về thuế cho phù hợp.

 

Trân trọng.