Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 4 tháng 4 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 04 tháng 04/2015.. Trong đó tiêu biểu có:


1.  Công văn số 1456/TCT-CS ngày 16/04/2015 chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

 

(1) Trường hợp vướng mắc có liên quan đến việc chuyển nhượng vốn:

 

Trường hợp Công ty cổ phần thủy sản Cà Mau phát sinh lỗ khi chuyển nhượng vốn thì được bù trừ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động có thu nhập (không bao gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án (không gắn liền với chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất); thu nhập từ chuyển nhượng quyền thực hiện dự án, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật) do doanh nghiệp lựa chọn. Trường hợp Công ty có làm thủ tục phá sản dự án Thủy sản An Phước thì thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan về phá sản.

 

(2) Trường hợp vướng mắc có liên quan đến lãi vay ngân hàng để góp vốn đầu tư:

 

(2.1) Đối với giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014:

 

Trường hợp Công ty vay tiền để góp vốn đầu tư vào dự án, sau khi chuyển nhượng phần vốn góp bị lỗ nên chưa thanh toán hết khoản nợ ngân hàng, vì vậy tiếp tục phát sinh lãi phải trả cho ngân hàng thì khoản lãi phải trả nêu trên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của Công ty.

 

(2.2)  Đối với giai đoạn từ 1/1/2015 trở đi:

 

Từ 01/1/2015 nếu doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

 

2.     Công văn số 1458/TCT-CS ngày 16/04/2015 trả lời kiến nghị của Cục Thuế thành phố Hà Nội về tiền thuê đất

 

(1)  Kiến nghị: Xác định kỳ ổn định đơn giá thuê đất, xác định tỷ lệ phân bổ tiền thuê đất với toà nhà nhiều tầng (Công văn số 39557/CT-QLĐ ngày 15/08/2014 của Cục Thuế)

 

(2)  Kiến nghị: Giảm tiền thuê đất theo khoản 3, Điều 16 Thông tư số 16/2013/TT-BTC đối với người thuê đất chưa có đầy đủ giấy tờ thuê đất (Công văn số 39557/CT-QLĐ ngày 15/08/2014 của Cục Thuế)

 

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 

Đối với kiến nghị số 1 và kiến nghị số 2 về xác định kỳ ổn định đơn giá thuê đất, xác định tỷ lệ phân bổ tiền thuê đất với toà nhà nhiều tầng và Giảm tiền thuê đất theo Khoản 3 Điều 16/2013/TT-BTC đối với người thuê đất chưa có đầy đủ giấy tờ thuê đất nêu tại Công văn số 39557/CT-QLĐ ngày 15/08/2014 thì Bộ Tài chính đã có Công văn số 913/BTC-QLCS ngày 12/01/2015 trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội (bản photocopy kèm theo).

 

(3)  Kiến nghị: Bổ sung đối tượng được giảm tiền thuê đất trong năm 2011, năm 2012 cho "cá nhân, hộ gia đình thuê đất" (Công văn số 30866/CT-QLĐ ngày 28/11/2012).

 

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 

Để tháo gỡ khó khăn cho hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất Chính phủ đã có Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 và Thông tư số 16/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính xem xét giảm tiền thuê đất năm 2013 và năm 2014 nếu đáp ứng điều kiện được xem xét giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 1851/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 16/2013/TT-BTC nêu trên.

 

3.  Công văn số 1462/TCT-CS  ngày 16/04/2015 về chính sách lệ phí trước bạ.

 

Căn cứ quy định liên quan, người nắm giữ cổ phần (cổ đông) là chủ sở hữu của Công ty cổ phần. Trường hợp các cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần Hoàng Mai Ngọc chuyển nhượng cổ phần cho Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An và Công ty CPĐT Dầu khí V.I.P Việt Nam. Ngày 22/2/2011, Công ty cổ phần Hoàng Mai Ngọc đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Dầu khí Nghệ An theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 2900588557 (đăng ký thay đổi lần thứ 9). Nay Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Dầu khí Nghệ An đăng ký lại quyền sở hữu sử dụng tài sản thì thuộc trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản, Công ty phải nộp lệ phí trước bạ tài sản khi đăng ký lại quyền sở hữu sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo đó, nội dung hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh tại Thông báo số 213/CT-TB ngày 3/2/2015 là phù hợp với quy định của pháp luật.

 

4.  Công văn số 1472/TCT-KK ngày 16/04/2015 về vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng rượu

 

Căn cứ các quy định và hướng dẫn liên quan, trường hợp Công ty TNHH  thương mại Trung Việt Thành là doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng rượu có  nguồn gốc nhập khẩu (Công ty mua rượu của các đơn vị kinh doanh thương mại  trong nước) sau đó thực hiện xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc (kể từ ngày 01/01/2015, ngày Luật số 71/2014/QH13 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế có hiệu lực thi hành) thì Công ty không phải tính thuế giá trị gia tăng đầu ra đối với mặt hàng rượu nhập khẩu sau đó xuất khẩu nhưng không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Trường hợp Công ty đã kê khai khấu trừ, hoàn thuế thì thực hiện kê khai bổ sung điều chỉnh theo quy định và nộp số tiền thuế đã được hoàn vào Tài khoản thu hồi hoàn thuế giá trị gia tăng.


5. Công văn số 1495/TCT-CS ngày 17/04/2015 về chính sách thuế GTGT
         

 

            Trường hợp Công ty cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công Tây Ninh (sau đây gọi là TTCIZ - Địa chỉ: xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; MST: 3900471864) trong thời gian chuẩn bị các thủ tục pháp lý cho việc thành lập Công ty và đăng ký đầu tư dự án KCN Bourbon An Hòa được một trong những cổ đông sáng lập là Công ty cổ phần Long Hậu (sau đây gọi là LHC - Địa chỉ ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giộc, tỉnh Long An; MST: 1100727545) thanh toán hộ toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đến dự án KCN Bourbon An Hòa, các hóa đơn thanh toán hộ ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của LHC. Sau khi TTCIZ có giấy chứng nhận đầu tư, căn cứ vào hóa đơn, chứng từ đã chi hộ, LHC lập 05 hóa đơn GTGT ghi nội dung các khoản chi hộ để thu lại đủ số tiền đã chi hộ và giao hóa đơn cho TTCIZ. 

 

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh phối hợp với Cục Thuế tỉnh Long An xác minh, đối chiếu tình hình thực tế, nếu 05 hóa đơn GTGT nêu trên phản ánh đúng việc LHC chi hộ những chi phí phát sinh liên quan đến dự án KCN Bourbon An Hòa của TTCIZ trước khi TTCIZ có giấy  chứng nhận đầu tư và LHC đã kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra tương ứng, không phát sinh chênh lệch thì chấp nhận cho TTCIZ được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hướng dẫn tại điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính.

 

6.  Công văn số 1501/TCT-CS ngày 17/04/2015 về xác định chi phi bảo hiểm của Dự án nhà máy nhiệt điện BOT
 

Trường hợp nếu khoản chi phí bảo hiểm nước  ngoài để thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 là phù hợp, đúng quy định của pháp luật liên quan và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định  thì:

 

 - Khoản chi phí bảo hiểm nếu phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ  bản để hình thành tài sản cố định (dự án điện lực Vĩnh Tân 1) thì được tập hợp  vào giá trị công trình của dự án.

 

 - Khoản chi phí bảo hiểm nếu phát sinh trong giai đoạn sản xuất, kinh doanh thì tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

 

 Việc kê khai, nộp thuế nhà thầu đối với khoản phí bảo hiểm bên nước ngoài nhận được thực hiện theo quy định.

Trân trọng.