Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 3 tháng 5 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 03 tháng 05/2015.. Trong đó tiêu biểu có:

 

1.  Công văn số 1826/TCT-KK ngày 14/05/2015 về việc khai quyết toán thuế TNDN

Trường hợp Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng và Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng là các tổ chức kinh tế nếu thuộc diện khai thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp thì đơn vị thực hiện khai quyết toán thuế TNDN năm theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC. Số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm được trừ vào số thuế TNDN phải nộp trên tờ khai quyết toán. Trường hợp số thuế TNDN tạm nộp trong năm thấp hơn 20% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

2.  Công văn số 1847/TCT-CS ngày 15/5/2015 về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

Trường hợp theo trình bày của Công ty TNHH Thanh Long Hà Nội, Công ty thành lập ngày 21/02/2014, đang trong quá trình đầu tư chưa phát sinh doanh thu, Công ty đã thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định (xe ôtô vận tải và xe nâng với tổng giá trị 1.732.500.000 đồng) thì Công ty thuộc đối tượng đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.

3.  Công văn số 1873/TCT-DNL ngày 18/05/2015 về việc quyết toán thuế TNCN

Cơ quan thuế sẽ phải thực hiện quyết toán thuế TNCN cho các cá nhân trong năm có thu nhập từ hai nơi trở lên. Tuy nhiên, trường hợp của Mobifone do tổ chức lại doanh nghiệp dẫn đến phát sinh số lượng lớn người lao động được điều chuyển giữa các đơn vị trực thuộc của mobifone nên trong năm có thu nhập ở hai đơn vị chi trả. Để tạo điều kiện cho người nộp thuế giảm thủ tục hành chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

 Trong quá trình tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp tổng công ty viễn thông Mobifone điều chuyển người lao động giữa các đơn vị trực thuộc Mobifone, các cá nhân là người lao động trong năm có thu nhập từ tiền lương tiền công tại các đơn vị trực thuộc Mobifone thuộc trường hợp ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho đơn vị chi trả thì được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho đơn vị trực thuộc Mobifone mà cá nhân làm việc tại thời điểm 31/12. Các đơn vị trực thuộc Mobifone mà cá nhân làm việc trước đây có trách nhiệm cung cấp cho đơn vị trực thuộc Mobifone mà cá nhân làm việc tại thời điểm 31/12 số liệu về thu nhập đã trả và số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của từng cá nhân để làm căn cứ tổng hợp thu nhập.

Trường hợp các đơn vị trực thuộc mà cá nhân làm việc trước đây đã cấp chứng từ khấu trừ cho cá nhân, nếu cá nhân ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho đơn vị trực thuộc mà cá nhân làm việc tại thời điểm 31/12 thì các đơn vị trực thuộc này phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế của cá nhân để làm căn cứ tổng hợp thu nhập.

Tổng công ty thông viễn thông Mobifone và các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đảm bảo xác định chính xác thu nhập đã chi trả cho cá nhân số thuế đã khấu trừ của các cá nhân điều chuyển. Sau quá trình tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp.

4.  Công văn số 1874/TCT-CS ngày 18/05/2015 về chính sách thuế GTGT đối với khoản chi hỗ trợ phát triển thị trường

Trường hợp qua thanh tra, Cục Thuế phát hiện Công ty TNHH TM Du lịch Gia Khang nhận khoản tiền hỗ trợ phát triển thị trường của Công ty CP Xi măng Thăng Long để mở rộng và phát triển thị trường sản phẩm cho Công ty CP Xi măng Thăng Long thì  Công ty TNHH TM Du lịch Gia Khang phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản tiền hỗ trợ theo quy định.

 

5.   Công văn số 1886/TCT-TNCN ngày 19/05/2015 về khấu trừ, kê khai thuế TNCN tại Hội sở Ngân hàng

 

Trường hợp Hội sở ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam chi trả và hạch toán tập trung tại Hội sở các khoản chi: tiền thù lao, tiền lương, tiền công cho các cá nhân thực hiện các dịch vụ mà không ký hợp đồng lao động; thu nhập từ trúng thưởng cho cá nhân trúng thưởng thì Hội sở thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế TNCN tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

6.  Công văn số 1924/TCT-DNL ngày 20/05/2015 về chính sách thuế của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

Dịch vụ chuyển tiền của Agribank đang thực hiện thu phí dưới 03 hình thức:  khách hàng bên Việt Nam khi chuyển tiền ra nước ngoài sẽ trả mọi khoản phí phát sinh ở cả Việt Nam và nước ngoài (còn gọi là phí OUR), khách hàng bên Việt Nam khi chuyển tiền ra nước ngoài trả khoản phí phát sinh ở Việt Nam, khách hàng nhận tiền bên nước ngoài trả khoản phí phát sinh bên nước ngoài (còn gọi là phí SHARE) và khách hàng bên Việt Nam khi chuyền tiền ra nước ngoài không phải trả khoản chi phí nào, bên nước ngoài nhận tiền sẽ trả mọi khoản phí (còn gọi là phí BEN).

Để thực hiện dịch vụ chuyển tiền của khách hàng từ Việt Nam ra nước ngoài, Agribank đã ký thỏa thuận với Ngân hàng nước ngoài (nhà thầu nước ngoài) và trả khoản phí dịch vụ chuyển tiền theo thỏa thuận cho phía nước ngoài.

Căn cứ quy định hiện hành và trên cơ sở đặc thù từng hình thức thu phí của Agribank nêu trên về thuế nhà thầu đối với dịch vụ chuyển tiền, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến đề xuất của Cục Thuế Thành phố Hà Nội đối với hình thức phí OUR khi Agribank chuyển trả khoản phí cho nhà thầu nước ngoài thì Agribank phải kê khai, khấu trừ và nộp thuế nhà thầu cho nhà thầu nước ngoài khoản phí bên nước ngoài được hưởng. Đối với thuế GTGT đầu ra của Agribank, theo báo cáo của Agribank ở cả 03 hình thức thu phí Agribank chỉ nhận được số tiền theo thỏa thuận. Agribank phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định đối với khoản phí của khách hàng chuyển tiền trả tại Việt Nam (hình thức phí SHARE) và khoản phí từ (nhà thầu nước ngoài thanh toán (hình thức phí BEN).

 Riêng đối với hình thức phí SHARE và phí BEN, ngân hàng nước ngoài thu trực tiếp từ khách hàng nhận tiền tại nước ngoài, đây là khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam. Đối với hình thức phí OUR, Agribank kê khai và nộp thuế GTGT đầu ra đối với khoản phí Agribank được nhận (không bao gồm khoản phí thu hộ nhà thầu nước ngoài) là phù hợp.

 

 

 

Trân trọng.