Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 3 tháng 6 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 03 tháng 06/2015.. Trong đó tiêu biểu có:

 

1. Công văn số 2296/TCT-KK ngày 12/06/2015 về hoàn thuế nhà thầu.

Trường hợp từ năm 2008 đến tháng 7/2014 Công ty TNHH may mặc Alliance One đã nộp thay thuế nhà thầu cho Công ty vận chuyển quốc tế Bugatti Thái Lan, nếu Công ty vận chuyển quốc tế Bugatti Thái Lan không thuộc đối tượng nộp thuế Nhà thầu theo quy định đồng thời Công ty vận chuyển quốc tế Bugaui Thái Lan có giấy uỷ quyền cho Công ty TNHH may mặc Alliance One hoàn thành mọi thủ tục pháp lý về hoàn thuế tại Việt Nam thì Cục Thuế tỉnh Bến Tre giải quyết hoàn thuế nộp thừa theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với Công ty TNHH may mặc Alliance One.

2. Công văn số 2315/TCT-CS ngày 15/06/2015 về thuế GTGT đối với chi phí tư vấn

Thời điểm hoàn thành dịch vụ là khi chủ đầu tư chấp nhận nghiệm thu bản thiết kế, dự toán, đồng thời đơn vị tư vấn bàn giao bản thiết kế, dự toán thì đơn vị tư vấn thực hiện xuất hoá đơn và thực hiện các nghĩa vụ thuế có liên quan. Trường hợp đơn vị tư vấn thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền, thời điểm xác định các nghĩa vụ thuế có liên quan được tính theo thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.

3. Công văn số 2318/TCT-CS ngày 15/6/2015 về lệ phí trước bạ xe ô tô của các tổ chức nhận quà biếu, quà tặng

Nếu các tổ chức, cá nhân nhận quà biếu, quà tặng là xe ô tô không đăng ký ngành nghề kinh doanh ô tô vẫn mua, bán, chuyển nhượng ô tô khi chưa đăng ký quyền sở hữu, sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền là vi phạm quy định thì các cơ quan chức năng phải có trách nhiệm xử lý theo quy định. Trên cơ sở đó, căn cứ vào xử lý của cơ quan chức năng, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm xử lý việc về nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân này theo quy định.

4. Công văn số 2320/TCT-CS ngày 15/06/2015 hoàn thuế GTGT

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào thể hiện trên hóa đơn GTGT, chứng từ nộp thuế GTGT nhập khẩu phát sinh trước ngày 01/01/2015  nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuế và thuộc diện hoàn thuế theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 thì được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào.

5. Công văn số 2322/TCT-CS ngày 15/06/2015 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hợp đồng mua bán hàng hóa tương lai

Trường hợp năm 2013, Công ty TNHH Đakman Việt Nam có hoạt động giao dịch các hợp đồng hàng hóa tương lai không thuộc ngành nghề, lĩnh vục kinh doanh ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp thì thu nhập từ hoạt động này là thu nhập khác và không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

6. Công văn số 2327/TCT-CS ngày 15/06/2015 về xác định thuế TNDN phải nộp khi có khoản lãi chênh lệch tỷ giá của tiền mặt, tiền gửi là ngoại tệ phát sinh khi đánh giá lại cuối năm tài chính

Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Khoản lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ không tính vào thu nhập chịu thuế TNDN.

7. Công văn số 2329/TCT-CS ngày 15/06/2015 về Hoá đơn, chứng từ

Trường hợp Công ty có nhiều chi nhánh ở các tỉnh, thành phố sử dụng chung mẫu hoá đơn của Công ty nhưng khai thuế GTGT riêng, Công ty mẹ đặt in hoá đơn cho các chi nhánh thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 26064/CT- HTr nêu trên: Công ty chỉ cần gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đề nghị sử dụng hoá đơn đặt in (mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên), các chi nhánh phải gửi thông báo phát hành hoá đơn tới các cơ quan thuế quản lý trực tiếp từng chi nhánh.

8. Công văn số 2335/TCT-KK ngày 15/06/2015 về việc xử lý kết quả kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Trường hợp Công ty TNHH Hoàng Lê đã được giải quyết hoàn thuế theo Quyết định số 662/QĐ-TCT ngày 31/5/2013 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước. Qua công tác kiểm tra sau hoàn thuế, Cục Thuế phát hiện người bán (Công ty TNHH Hoàng Lê) nhận tiền thanh toán của người nhập khẩu nước ngoài (thương nhân Campuchia) từ tài khoản vãng lai mở tại ngân hàng Việt Nam, tuy nhiên xác minh nguồn gốc đồng tiền nộp vào tài khoản vãng lai người nhập khẩu (thương nhân Campuchia) không khai báo và cũng không có xác nhận của cơ quan Hải quan dành cho người nhập cảnh là không phù hợp với quy định của ngân hàng Nhà nước về quản lý ngoại hối. Theo đó, Công ty TNHH Hoàng Lê bị thu hồi lại số tiền thuế đã hoàn có liên quan, đồng thời bị xử phạt theo quy định.

9. Công văn số 2340/TCT-CS ngày 15/06/2015 về chính sách thuế bảo vệ môi trường.

Sản phẩm dầu FO-R thu được từ quá trình xử lý chất thải rắn như: vỏ, ruột xe ô tô, xe máy, xe đạp cũ,... của Công ty cổ phần xử lý phế liệu rắn Việt Nam không phải là xăng dầu gốc hóa thạch nên không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính nêu trên.

10. Công văn số 2345/TCT-HTQT ngày 16/06/2015 về việc xác định giá trị bất động sản đối với phần giá trị máy móc thiết bị và khuôn.

(1) Ý kiến của Bộ Xây dựng (công văn số 26/BXD-QLN ngày 19/5/2015):

"Theo các quy đinh pháp luật nêu trên, máy móc thiết bị không phải là bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật vê kinh doanh bất động sản.

(2) Ý kiến của Bộ Tư pháp (công văn số 1415/BTP-PLQT ngày 27/4/2015):

"Bộ Tư pháp nhất trí với quan điểm của Bộ Tài chính trong việc xác định giá trị bất động sản trong tổng số tài sản của công ty để xác đinh nghĩa vụ thuế của Công ty HRC Cooperation tại L&L. Theo đó, máy móc thiết bị và khuôn của Công ty TNHH Living and Life Vina không được gắn vào nhà máy một cách thường xuyên, lâu dài và thực sự có thể di chuyển/di dời được trong và/hoặc ngoài

nhà máy để phục vụ mục đích sản xuất sản phẩm thì không được coi là bất động sản hay tài sản phụ kèm theo bất động sản. "

          Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế căn cứ ý kiến của Bộ Tư pháp tại công văn số 1415/BTP-PLQT và Bộ Xây dựng tại công văn số 26/BXD-QLN (gửi kèm) và thực tế kết quả đã kiểm tra tại Công ty TNHH Living and Life Vina để xử lý theo đúng quy định.

11. Công văn số 2366/TCT-KK ngày 16/06/2015 thẩm quyền giải quyết hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với DNCX

Trường hợp Công ty SEV được cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu để bán ra hoặc để xuất khẩu, Công ty SEV phải thành lập chi nhánh để thực hiện hoạt động theo quy định của pháp luật và kê khai, nộp thuế theo quy định. Tuy nhiên, Công ty SEV chưa thành lập được chi nhánh để thực hiện quyền nhập khẩu để bán ra hoặc để xuất khẩu là do vướng mắc khi thực hiện Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ và đã được Chính phủ đồng ý cho tiếp tục thực hiện việc mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008  của Chính phủ đến khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính theo công văn số 9089/TCHQ-GSQL ngày 22/7/2014 của Tổng cục Hải quan nêu trên. Số thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu của Công ty SEV được xác định là nộp thừa theo quy định. Đề nghị Công ty SEV liên hệ với cơ quan Hải quan nơi Công ty SEV mở tờ khai để được giải quyết theo đúng thẩm quyền.

12. Công văn số 2370/TCT-CC ngày 16/06/2015 về giới thiệu các nội dung mới của Quy trình công khai thông tin hộ khoán

(1)   Giải thích từ ngữ

Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (gọi tắt là hộ khoán): Là hộ kinh doanh không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế và/hoặc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ để làm căn cứ tính thuế

(2)   Công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế tạm ngừng, nghỉ hoặc bỏ kinh doanh

(3)   Sửa các Mẫu biểu: Mẫu số 02/QTr-CKHKD, Mẫu số 03/QTr-HKD, Mẫu số 11/QTr-HKD, Mẫu số 12/QTr-HKD

13. Công văn số 7819/BTC-TCT ngày 12/06/2015 hướng dẫn xác định Lợi nhuận còn lại nộp NSNN 

Ngày 20/3/2015 Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 3916/BTC-TCT hướng dẫn thu lợi nhuận còn lại (LNCL) và cổ tức được chia (CTĐC) của năm 2015, ngày 23/4/2015 Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 1583/TCT-DNL chỉ đạo các Cục thuế quán triệt đến các doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp trên địa

bàn quản lý về nội dung hướng dẫn thu LNCL và CTĐC năm 2015 vào Ngân sách

Nhà nước.

Để đảm bảo thực hiện thống nhất việc xác định nghĩa vụ nộp NSNN đối với LNCL và CTĐC, sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3101/VPCP-KTTH ngày 6/5/2015 của Văn phòng Chính phủ,  Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Các doanh nghiệp xác định lợi nhuận còn lại của năm 2013, năm 2014 và năm 2015 nộp NSNN đối với cổ tức, lợi nhuận được chia từ các công ty cổ phần,  công ty liên doanh, công ty liên kết có vốn góp của công ty mẹ và công ty TNHH MTV độc lập là số cổ tức, lợi nhuận được chia theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc quyết định của Hội đồng thành viên trong năm 2013, năm 2014  và năm 2015 bao gồm cả số cổ tức, lợi nhuận của các năm trước được chia trong năm 2013, năm 2014, năm 2015

Trân trọng.