Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 1 tháng 8 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 01 tháng 08/2015.. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 3081/TCT-CS ngày 30/7/2015 về hoàn thuế GTGT cho giai đoạn trước khi chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất.

Trường hợp Công ty TNHH Laird Việt Nam chuyển đổi loại hình thành doanh nghiệp chế xuất từ ngày 17/03/2014 và Công ty ký hợp đồng mua máy móc với các nhà cung cấp nước ngoài và phát sinh hai lần thanh toán cho các nhà thầu nước ngoài (thanh toán ngày 05/03/2014 và ngày 07/03/2014). Theo quy định,đơn vị có trách nhiệm kê khai, nộp thuế chậm nhất là ngày 17/03/2014. Tuy nhiên, đến ngày 08/04/2014 đơn vị mới nộp thuế nhà thầu nước ngoài phát sinh cho hai lần thanh toán này (trong đó thuế GTGT lần lượt là 57.850.515 đồng và 587.548.075 đồng). Do Công ty đã khai, nộp thuế nhà thầu vào NSNN và hợp đồng phát sinh trước ngày Công ty chuyển thành doanh nghiệp chế xuất nên Công ty được khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với khoản thuế GTGT nhà thầu nước ngoài đã nộp vào NSNN nêu trên. Tuy nhiên, do Công ty đã kê khai chậm nộp tiền thuế GTGT so với thời hạn quy định, nên Công ty bị xử phạt các hành vi vi phạm theo quy định.

2. Công văn số 3114/TCT-HTQT ngày 03/8/2015 về hồ sơ, thủ tục hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Trường hợp Nhà thầu uỷ quyền cho Công ty thực hiện thủ tục hoàn thuế Nhà thầu phải có Giấy uỷ quyền cho Công ty làm đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định. Khi đó, Công ty sẽ kê khai và ký mẫu số 02/ĐNBT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trong trường hợp này:

Nếu Nhà thầu uỷ quyền cho Công ty thực hiện thủ tục hoàn thuế vào tài khoản của Nhà thầu thì Nhà thầu không cần phải thục hiện thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự (nếu việc uỷ quyền được thực hiện tại nước ngoài) hoặc công chứng (nếu việc uỷ quyền được thực hiện tại Việt Nam) theo quy định.

Nếu Nhà thầu uỷ quyền cho Công ty thực hiện thủ tục hoàn thuế vào tài khoản của đối tượng khác thì Nhà thầu phải thực hiện thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự (nếu việc uỷ quyền được thực hiện tại nước ngoài) hoặc công chứng (nếu việc uỷ quyền được thực hiện tại Việt Nam) theo quy định.

3. Công văn số 3115/TCT-CS ngày 03/08/2015 về việc sử dụng hoá đơn tự in của Công ty TNHH tiếp vận Ez Shipping

Theo trình bày tại công văn của Cục Thuế và công văn của Công ty: Công ty TNHH Tiếp vận Ez Shipping thành lập từ tháng 4/2012, do mới thành lập còn thiếu hiểu biết về pháp luật nên đã sử dụng hóa đơn tự in khi không đủ các điều kiện được tạo hóa đơn tự in theo quy định trong thời gian từ tháng 7/2012 đến tháng 9/2014, tổng số hóa đơn đã sử dụng theo hình thức tự in là 512 số hóa đơn, các số hóa đơn tự in đã sử dụng này Công ty không lập Thông báo phát hành hóa đơn và không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định.

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế căn cứ tình hình thực tế và kết quả kiểm tra tại Công ty để xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định.

Trường hợp Cục Thuế xác minh các hóa đơn tự in Công ty đã sử dụng nêu trên có gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh, Công ty đã kê khai nộp thuế thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế: chấp thuận cho Công ty TNHH Tiếp vận Ez Shipping không phải thu hồi các số hóa đơn trên.

4.  Công văn số 3127/TCT-DNL ngày 04/8/2015 hướng dẫn triển khai hoá đơn điện tử (HĐĐT) đối với hoạt động bán hàng qua mạng của Công ty TNHH Vinecom (Vinecom).

Tại Khoản 1 Điều 27 Thông tư số 39/2014 TT-BTC nêu trên hướng dẫn về Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn:

“Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau . .. "

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Vinecom triển khai thực hiện HĐĐT đối với hoạt động bán hàng qua mạng thì hàng quý, Vinecom căn cứ vào thời điểm lập HĐĐT đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền và HĐĐT được thiết lập đầy đủ các thông tin theo quy định để lập báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn điện tử. Vinecom phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trên Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đảm bảo kê khai đầy đủ, chính xác doanh thu và các khoản thuế phát sinh của hoạt động bán hàng

Trân trọng.