Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 4 tháng 8 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 04 tháng 08/2015.. Trong đó tiêu biểu có:

 

I. Công văn

 

1. Công văn số 3344/TCT-DNL ngày 18/08/2015 về chính sách thuế đối với doanh nghiệp bảo hiểm.

 

Về trường hợp Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực do khách hàng không đóng phí và khách hàng không hợp tác với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) để làm thủ tục điều chỉnh hoá đơn:

 

(1) Đối với trường hợp khách hàng trả lại hóa đơn liên 2 do PTI đã phát hành:

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện điều chỉnh nghĩa vụ thuế trong trường hợp hết thời hạn gia hạn mà khách hàng được gia hạn đóng phí bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm không thực hiện đóng phí bảo hiểm, Tổng cục Thuế đồng ý thủ tục điều chỉnh giảm thu nhập chịu thuế, tiền thuế GTGT trong trường hợp này gồm: Thông báo chấm dứt hợp đồng bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm và hóa đơn liên 2.

 

(2) Đối với trường hợp PTI không thu hồi được hóa đơn thu phí bảo hiểm liên 2 đã giao cho khách hàng:

 

Trường hợp khách hàng không hợp tác với PTI để thực hiện thủ tục điều chỉnh hoá đơn và PTI không thu hồi được hóa đơn thu phí bảo hiểm liên 2 đã giao cho khách hàng thì PTI không được thực hiện điều chỉnh nghĩa vụ thuế.

 

2. Công văn số 3346/TCT-CS ngày 18/08/2015 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư tại khu công nghiệp

 

(1) Về địa bàn ưu đãi đầu tư:

 

Theo quy định liên quan thì các khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP (không quy định Khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo danh mục địa bàn khó khăn từ số thứ tự 1 đến số thứ tự 54 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số l08/2006/NĐ-CP).

 

(2) Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án sản xuất trong khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập:

 

Trường hợp Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Thủ đô thành lập năm 2001 tại Thành phố Hà Nội, đến năm 2007, Công ty đang hoạt  động có đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất bao bì carton sóng và in offset” tại KCN Quang Minh, xã Quang Minh, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc thì dự án này được xác định là dự án đầu tư mở rộng của Công ty. Nếu dự án sản xuất của Công ty thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư (dự án sản xuất trong KCN do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập) và thực hiện tại địa bàn khó khăn (KCN được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ) theo quy định tại điểm 53 mục B phụ lục I và điểm 55 phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức miễn thuế TNDN trong 03 năm, giảm 50% thuế TNDN trong 5 năm tiếp theo nếu thực tế đáp ứng  điều kiện ưu đãi đầu tư.

 

3. Công văn số 3356/TCT-KK ngày 18/08/2015 về hoàn thuế GTGT trong trường hợp nộp thừa

 

Trường hợp doanh nghiệp có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp, tuy nhiên trong 06 tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa, hàng tháng doanh nghiệp vẫn phát sinh số thuế GTGT phải nộp thì doanh nghiệp không thuộc trường hợp được hoàn số thuế GTGT nộp thừa nêu trên theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

 

4. Công văn số 3383/TCT-KK  ngày 20/08/2015 về hoàn thuế GTGT.

 

Trong quá trình kiểm tra (thuộc trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau) CQ Thuế phải thực hiện xác minh, đối chiếu với doanh nghiệp có quan hệ mua bán về một số nội dung:

 

(1) Kiểm tra, xác minh về hàng hoá: Hợp đồng mua bán hàng hoá (nếu có); hình thức giao nhận hàng hoá; địa điểm giao nhận hàng hoá; phương tiện vận chuyển hàng hoá; chi phí vận chuyển hàng hoá; chủ sở hữu hàng hoá và nguồn gốc hàng hoá (trước thời điểm giao nhận hàng hoá).

 

(2) Kiểm tra xác minh về thanh toán: Ngân hàng giao dịch; đối tượng nộp tiền vào tài khoản để giao dịch; số lần thực hiện giao dịch; hình thức thanh toán; chứng từ thanh toán. Không thực hiện hoàn thuế đối với:

 

+ Chứng từ thanh toán từ tài khoản vãng lai của khách hàng nước ngoài mở tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động ở Việt Nam không đáp ứng đầy đủ các quy định tại Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015… công văn số 10024/BTC-TCT ngày 22/7/2014 của Bộ Tài chính…

 

Chứng từ thanh toán bằng hối phiếu từ tài khoản ngân hàng nước ngoài qua tổ chức tín dụng được phép hoạt động ở Việt Nam mà trên hối phiếu không có đầy đủ các thông tin của khách hàng nước ngoài theo hợp đồng xuất khẩu, không có thông tin đầy đủ về người mua hàng hoặc thông tin không phù hợp với hợp đồng xuất khẩu…

 

(3) Kiểm tra xác minh về xuất khẩu hàng hoá: việc kiểm tra, rà soát tính hợp lệ, tính chính xác của chứng từ hoàn thuế; cũng như công tác kiểm tra, thanh tra hồ sơ hoàn thuế cho hàng hóa xuất khẩu đối với Tờ khai hải quan xuất khẩu thì cơ quan Thuế phải tra cứu hồ sơ hải quan trên cơ sở dữ liệu do cơ quan Hải quan cung cấp…

 

5. Công văn số 3384/TCT-KK  ngày 20 08 2015 về khấu trừ, hoàn thuế GTGT

 

Trường hợp Chi nhánh Công ty cổ phần Thương mại Quốc tế và Dịch vụ đại siêu thị Big C Hải Phòng tại Hạ Long (sau đây gọi tắt là Chi nhánh) không mở tài khoản ngân hàng, việc thanh toán mua bán hàng hoá thực hiện thông qua tài khoản của Công ty và không tổ chức hạch toán kế toán mà thực hiện báo sổ về Công ty thông qua hệ thống phần mềm quản lý của Công ty thì phải khai thuế GTGT tập trung tại Hải Phòng và nộp thuế GTGT cho Chi nhánh tại Quảng Ninh theo tỷ lệ % trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra, Chi nhánh không đủ điều kiện để được hoàn thuế GTGT tại Quảng Ninh theo quy định.

 

6. Công văn số 3392/TCT-KK ngày 20/08/2015 khai bổ sung chỉ tiêu 42 trên tờ khai GTGT

 

Trường hợp Công ty TNHH Thế Kỷ Mới Việt Nam có số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết đến hết tháng 01/2015 thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT trong quá trình sản xuất hàng hoá xuất khẩu đã khai toàn bộ vào chỉ tiêu 43 "Thuế GTGT còn khấu trừ chuyển kỳ sau" (không khai dừng khấu trừ đề nghị hoàn tại chỉ tiêu 42 “tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn") của tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 01/2015 và đã khai chuyển toàn bộ vào chỉ tiêu 22 thuế GTGT còn khấu trừ kỳ trước chuyển sang" để bù trừ cho số thuế GTGT đầu ra của hàng hóa, dịch vụ bán ra của các kỳ tính thuế tiếp theo trong năm 2015 thì không được khai bổ sung chỉ tiêu 42 của tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 01/2015.

 

7. Công văn số 3396/TCT-DNL ngày 21/8/2015 về vướng mắc liên quan đến kê khai tập trung thuế GTGT tại Hội sở chính của Ngân hàng TMCP Kỹ thương VN

 

- Về thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Ngân hàng Techcombank tiếp tục được kê khai tập trung thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại Hội sở. Việc kê khai và nộp thuế cho các địa phương được thực hiện theo phương thức 2% tính trên doanh thu chịu thuế của từng chi nhánh trực thuộc, căn cứ vào Bảng kê 01-6/GTGT.

 

- Về thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Ngân hàng Techcombank kê khai tập trung và nộp thuế GTGT phải nộp của toàn Ngân hàng theo phương pháp trực tiếp tại Hội sở dựa trên giá trị gia tăng từ hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý của toàn Ngân hàng trong từng kỳ tính thuế theo Mẫu 03/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các quy định về quản lý thuế;

 

- Về mã số thuế nộp thuế GTGT cho các cơ quan Thuế địa phương: Ngân hàng Techcombank sử dụng mã số thuế của chi nhánh trực thuộc (mã số thuế có 13 chữ số) khi lập chứng từ chuyển tiền nộp thuế cho các cơ quan Thuế địa phương; đồng thời đáp ứng được yêu cầu triển khai nộp thuế điện tử tại các địa phương.

 

8. Công văn số 3397/TCT-DNL ngày 21/8/2015 về vướng mắc trong quá trình triển khai HĐĐT

 

(1) Về nội dung trên HĐĐT

         

Trường hợp HĐĐT của OCB sử dụng cho dịch vụ ngân hàng không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua, OCB không phải nhận lại HĐĐT đã gửi cho khách hàng.

 

(2) Về gửi HĐĐT cho người mua

         

OCB chuyển toàn bộ HĐĐT của khách hàng lên Website của OCB để khách hàng có thể tra cứu HĐĐT bằng cách truy cập vào Website của OCB để nhận và tải HĐĐT.

 

Trường hợp khách hàng là đơn vị kế toán đăng ký nhận HĐĐT qua email thì OCB thực hiện gửi HĐĐT qua email cho khách hàng.

 

          (3) Về chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy

 

          OCB được phép chuyển đổi HĐĐT ra giấy gửi cho khách hàng và kê khai thuế trong các trường hợp:

 

          - Khách hàng là đơn vị kế toán cần HĐ để kê khai, khấu trừ thuế nhưng không có phương tiện nhận HĐĐT.

 

          - Khách hàng giao dịch trực tiếp tại OCB.

 

Việc chuyển đổi HĐĐT phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính. Khách hàng của OCB được sử dụng hóa đơn này để hạch toán và kê khai thuế theo quy định.

 

9. Công văn số 3409/TCT-KK ngày 21/8/2015 về kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai

 

Trường hợp từ tháng 02/2013 – 02/2015 (trong thời gian Công ty chưa thành lập chi nhánh tại tỉnh Quảng Trị), Công ty TNHH SX-TM Hưng Phát phát sinh hoạt động kinh doanh, bán hàng vãng lai tại tỉnh Quảng Trị thì Công ty phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai đối với hoạt động bán hàng nêu trên với Cục Thuế tỉnh Quảng Trị.

 

Do Công ty TNHH SX-TM Hưng Phát đã kê khai và nộp đầy đủ số thuế GTGT phải nộp tại Quảng Bình (bao gồm số thuế GTGT vãng lai phải nộp tại Quảng Trị), Công ty không bị xử phạt về hành vi trốn thuế, không phải nộp tiền chậm nộp đối với số thuế GTGT vãng lai phát sinh tại Quảng Trị.

 

Để giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế hướng dẫn điều chỉnh số thuế GTGT Công ty đã nộp tại Quảng Bình sang số thuế GTGT vãng lai phải nộp tại Quảng Trị như sau:

 

- Cục Thuế tỉnh Quảng Bình hướng dẫn Công ty có văn bản đề nghị chuyển số thuế GTGT vãng lai phải nộp tại Quảng Trị từ tháng 02/2013 – 02/2015 đã nộp tại Quảng Bình, từ tài khoản KBNN tỉnh Quảng Bình sang tài khoản KBNN tỉnh Quảng Trị để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế GTGT vãng lai tại Cục Thuế tỉnh Quảng Trị.

 

- Căn cứ văn bản đề nghị của Công ty, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình thực hiện lập văn bản (không lập Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07/NS) gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình, khi lập văn bản đề nghị cần nêu rõ về lý do chuyển số nộp NSNN, thông tin số tiền đề nghị chuyển từ KBNN tỉnh Quảng Bình sang KBNN tỉnh Quảng Trị để Cục Thuế tỉnh Quảng Trị có cơ sở hạch toán số đã nộp của người nộp thuế.

 

10. Công văn số 3434/TCT-KK ngày 24/08/2015 về kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT với hóa đơn bỏ sót.

 

Khi phát hiện hóa đơn kê khai sót Công ty thực hiện kê khai vào chỉ tiêu số [25] – “Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này” để làm căn cứ tính ra số thuế ở chỉ tiêu số [36] – thuế GTGT phát sinh trong kỳ” trên tờ khai 01/GTGT ban hành kèm theo thông tư số 26/2014/TT-BTC của kỳ kê khai gần nhất tại thời điểm phát hiện sai sót. Đồng thời, hướng dẫn đơn vị thực hiện kê khai bổ sung theo quy định hiện hành.

 

II. Thông tư

 

          Ngày 21/08/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 127/2015/TT-BTC hướng dẫn cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp. Một số điểm chính của Thông tư này như sau:

 

(1) Căn cứ thông tin giao dịch điện tử về DN đăng ký thành lập mới do hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký DN truyền sang, hệ thống đăng ký thuế của Tổng cục Thuế tự động thực hiện kiểm tra tính đầy đủ, chính xác, hợp pháp của các thông tin liên quan trên hồ sơ đăng ký.

 

Trường hợp thông tin đầy đủ, đúng quy định thì ngay trong ngày làm việc, hệ thống đăng ký thuế sẽ tự động tạo mã số DN và thực hiện phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý đối với DN.

 

Sau khi các thông tin này được tự động chuyển sang Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký DN, CQ đăng ký KD sẽ thực hiện cấp GCN đăng ký DN, đồng thời in thông báo về mã số thuế và CQ thuế trực tiếp quản lý để trả cùng kết quả đăng ký DN

 

(2) Các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế bị cảnh báo trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (DN) gồm:

 

          - Cá nhân quản lý DN có dấu hiệu vi phạm hình sự đã bị chuyển lên cơ quan điều tra.

 

          - DN thành lập trái với quy định của Luật DN.

 

          - DN có cá nhân là “người quản lý DN” hoặc thành viên của HĐTV, HĐQT hoặc TVHD mà trước đó các cá nhân này là chủ DN; chủ tịch HĐTV, chủ tịch HĐQT, giám đốc, tổng giám đốc; TVHD và người đại diện theo pháp luật của DN đã bị cơ quan thuế thông báo DN không còn kinh doanh ở địa điểm đăng ký.

 

Dựa trên cơ chế trao đổi thông tin tự động giữa hệ thống đăng ký thuế và hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký DN, TT đã hướng dẫn quy trình thông tin về các trường hợp có dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật thuế để cảnh báo sớm.

 

(3) Cục thuế sẽ trực tiếp quản lý:

 

- DN nhà nước. 

 

- DN có vốn nước ngoài, DN dự án BOT, BTO, BT.

 

- DN hoạt động trên nhiều địa bàn; DN có quy mô kinh doanh lớn; DN có số thu ngân sách được phân bố cho nhiều địa bàn cấp tỉnh hoặc nhiều địa bàn cấp huyện….

 

- DN có hoạt động KD thuộc ngành, nghề KD đặc thù, có tính chất pháp lý phức tạp.

 

Thông tư 127/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/10/2015.

 

 

Trân trọng.