Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 4 tháng 10 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 04 tháng 10/2015.. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 4252/TCT-KK  ngày 13/10/ 2015 về vướng mắc trong nộp thuế điện tử

 

Căn cứ những quy định liên quan, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Tiền Giang:

 

- Có văn bản thông báo Công ty TNHH VBL Tiền Giang thuộc trường hợp phải nộp thuế điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế;

 

Hướng dẫn Công ty TNHH VBL Tiền Giang thực hiện nộp thuế điện tử qua các hình thức điện tử do ngân hàng nơi Công ty TNHH VBL Tiền Giang đã mở tài khoản cung cấp (trường hợp Công ty TNHH VBL Tiền Giang mở tài khoản tại ngân hàng chưa triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế) hoặc nộp thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế bằng tài khoản mở tại các ngân hàng đã triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính.

 

Về việc nộp thuế của các đơn vị sự nghiệp có thu:

 

Tiêu chí 90% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử theo hướng dẫn tại Công văn số 3331/TCT-CNTT ngày 17/8/2015 của Tổng cục Thuế về việc triển khai Nộp thuế điện tử năm 2015 không bao gồm các đơn vị sự nghiệp có thu. Tổng cục Thuế sẽ báo cáo Bộ Tài chính về chủ trương và các biện pháp cần thiết để triển khai nộp thuế điện tử đối với các đơn vị này. Trước mắt, đề nghị Cục Thuế hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp có thu nộp thuế theo các hình thức phù hợp với từng đơn vị sự nghiệp.

 

2. Công văn số 4268/TCT-CS ngày 14/10/2015 về hoàn thuế GTGT.

 

Trường hợp theo Nghị quyết số 29/NQ-VNS ngày 3/12/2014 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP, tách Công ty Thép Miền Nam (MST 0100100047-004) tại tỉnh Bà rịa Vũng Tàu là Chi nhánh, đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty thép Việt Nam-CTCP để thành lập Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đơn vị hạch toán độc lập do Tổng Công ty Thép Miền Nam-CTCP làm chủ sở hữu, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế: khi điều chuyển tài sản từ Công ty Thép Miền Nam sang Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam thì không phải xuất hóa đơn, phải có lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản. Chi nhánh phải bàn giao toàn bộ số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết (nếu có) cho Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam để Công ty tiếp tục thực hiện kê khai khấu trừ tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

3. Công văn số 4276/TCT-CS  ngày 14/10/2015 về doanh thu chuyển nhượng, thanh lý máy móc, thiết bị, tài sản  (chính sách thuế TNDN)

 

Khoản thu nhập từ hoạt động nhượng bán một phần máy móc thiết bị và thanh lý máy móc, thiết bị, tài sản giữa SEVT và SEV không liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh chính được hưởng ưu đãi thuế TNDN nên khoản thu nhập trên không được hưởng ưu đãi, SEVT phải kê khai nộp thuế TNDN theo thuế suất thuế TNDN thông thường.

 

4. Công văn số 4279/TCT-CS ngày 14/10/2015 thuế GTGT đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ

 

- Nếu đây là trường hợp Công ty Cổ phần Dược phẩm Vian bán hàng hóa cho các tổ chức ở nước ngoài để viện trợ theo quy định tại điểm e khoản 19 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT;

 

- Nếu đây là trường hợp Công ty Cổ phần Dược phẩm Vian bán hàng hóa cho các tố chức ở nước ngoài thuộc trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thì phải có 02 hợp đồng riêng biệt: hợp đồng bán hàng hóa của Công ty Cổ phần Dược phẩm Vian với tổ chức ở nước ngoài có chỉ định giao hàng cho người nhận hàng tại Việt Nam; hợp đồng mua hàng giữa người nhận hàng tại Việt Nam với tổ chức ở nước ngoài có chỉ định nhận hàng từ Công ty Cổ phần Dược phẩm Vian theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính Phủ; và tổ chức ở nước ngoài thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam.

 

5. Công văn số 4290/TCT-DNL ngày 14/10/2015 về việc lập hóa đơn điện tử (HĐĐT) có số dòng nhiều hơn một trang hóa đơn

 

Để phù hợp với đặc thù của hóa đơn điện tử, trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì doanh nghiệp thực hiện tương tự trường hợp sử dụng hóa đơn tự in mà việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, cụ thể:

 

Doanh nghiệp được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc - trang X/Y.” (X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).

 

6. Công văn số 4311/TCT-CS  ngày  16/10/2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với dự án đầu tư mở rộng

 

Trường hợp các đơn vị được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án đầu tư mở rộng trước năm 2009, từ năm 2010 trở đi dự án đầu tư mở rộng hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án đầu tư mở rộng hoặc theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

 

7. Công  văn số 4313/TCT-CS ngày 16/10/2015 về thuế GTGT của dịch vụ điều tra thống kê

 

Dịch vụ điều tra thống kê (thu thập số liệu cung cấp cho khách hàng không phải là dịch vụ khoa học và công nghệ nên không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Doanh nghiệp thực hiện xuất hoá đơn GTGT cho khách hàng với thuế suất thuế GTGT 10%.

 

8. Công văn số 4315/TCT-CS ngày 16/10/2015 về chính sách thuế liên quan đến doanh nghiệp chi tiền mặt trả lãi tiền vay cho cá nhân

         

Hoạt động cho vay riêng lẻ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và cơ quan thuế không cấp hóa đơn cho cá nhân không kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Do đó trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, nếu khoản chi trả lãi tiền vay doanh nghiệp vay của cá nhân để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay, có hợp đồng vay và chứng từ thanh toán thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Việc kê khai, nộp thuế TNCN thực hiện theo quy định

 

9. Công văn số 12568/BTC-CĐKT ngày 09/09/2015 giải thích nội dung Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 

Công văn hướng dẫn một số vấn đề như đồng tiền ghi sổ kế toán, áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày 1/1/2015 để chuyển đổi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 1/1/2015 2015 trong phần thuyết minh BCTC, ghi nhận doanh thu, giá vốn của các giao dịch mua, bán, điều chuyển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nội bộ.....

 

10. Công văn số 14337/BTC-TCT ngày 13/10/2015  về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT)

 

Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài - được thành lập bởi Công ty Nissan Techno Nhật Bản - hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dữ liệu thiết kế, phân tích đồ họa được lưu trữ dưới dạng điện tử số hóa bằng các chương trình phần mềm chuyên dụng cho thiết kế đồ họa và xuất khẩu ra nước ngoài. Từ năm 2001 Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam ký hợp đồng với công ty Nissan Techno Nhật Bản về việc Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam thực hiện thiết kế và lập bản vẽ kỹ thuật cho các bộ phận của xe ô tô, sau khi các bản vẽ kỹ thuật hoàn thành sẽ được chuyển sang Công ty Nissan Techno Nhật Bản qua phương tiện điện tử. Thực chất đây là hoạt động cung cấp dịch vụ qua biên giới, là dịch vụ công nghiệp phụ trợ của ngành công nghiệp sản xuất ôtô, sản phẩm được sử dụng ngoài lãnh thổ Việt Nam (tiêu dùng ngoài Việt Nam) Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% trong suốt thời gian cung cấp dịch vụ và được khấu trừ/hoàn thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng  các điều kiện về khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

 

11. Công văn số 14688/BTC-TCT ngày 19/10/2015 về  chính sách thuế GTGT

 

Nội dung kiến ngh:

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương cho rằng các dịch vụ xuất khẩu cung cấp cho các tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoạt động trong khu phi thuế quan như kho ngoại quan, bao gồm cho thuê kho ngoại quan, bốc dỡ hàng hóa, đóng gói, phân loại, kiểm đếm, dán nhãn mác... để phục vụ cho hoạt động xuất khẩu được hưởng mức thuế suất thuế GTGT 0%.

 

B Tài chính xin tr lời:

 

Trường hợp doanh nghiệp được phép thành lập và kinh doanh kho ngoại quan theo quy định, thực hiện cung cấp dịch vụ: cho thuê kho ngoại quan, dịch vụ bốc dỡ hàng hóa, đóng gói bao bì, dán nhãn mác cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện trong kho ngoại quan gắn với xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài thì các dịch vụ này áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng điều kiện tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ.

 

Trân trọng.