Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 2 tháng 3 năm 2016

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 02 tháng 03/2016. Trong đó tiêu biểu có:

I. Công văn

 

1. Công văn số 833/TCT-KK ngày 03/03/2016 về chứng từ thanh toán hàng nhập khẩu qua bên thứ ba

 

Trường hợp Công ty TNHH Việt Nam Mỹ Thanh thực hiện thanh toán hợp đồng nhập khẩu với người bán qua ngân hàng vào tài khoản của bên thứ ba theo chỉ định của người bán được quy định trong hợp đồng là một cá nhân người nước ngoài, mở tài khoản tại nước ngoài, không có mặt tại Việt Nam thì chứng từ thanh toán qua ngân hàng nêu trên không đủ điều kiện để khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng.

 

2. Công văn số 834/TCT-TNCN ngày 3/03/2016 về Thuế TNCN đối với chuyên gia không cư trú

 

Trường hợp Công ty TNHH Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội ký Hợp đồng với các bác sỹ người nước ngoài để thực hiện việc khám chữa bệnh cho các bệnh nhân tại Bệnh viện hoặc tại một cơ sở khác được chỉ định bởi Bệnh viện, khoản thu nhập mà các bác sỹ người nước ngoài nhận được từ Bệnh viện là khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công. Việc xác định nghĩa vụ thuế TNCN của cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

 

3. Công văn số 855/TCT-CS ngày 04/ 03/ 2016 về ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp sau khi cổ phần hoá

 

Công ty cổ phần chè Lâm Đồng thực hiện dự án đầu tư đổi mới giống chè nhằm nâng cao công suất (dự án đầu tư mở rộng) tại huyện Bảo Lâm thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số l08/2006/NĐ-CP của Chính phủ và được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 42121000910 ngày 08/08/2013. Nếu dự án đổi mới giống chè của Công ty cổ phần chè Lâm Đồng chưa được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì Công ty được xem xét miễn tiền thuê đất đối với phần diện tích đổi mới giống cây chè theo quy định khoản 1 Điều 13 và điểm c, khoản 4 Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên.

 

4. Công văn số 856/TCT-CS ngày 04/03/2016 về miễn, giảm tiền sử dụng đất

Trường hợp Công ty TNHH phát triển và kinh doanh nhà đất An Nguyên Gia được UBND tỉnh Đắk Lắk giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng trung tâm văn hóa, thể dục, thể thao. Công ty đã được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và Công ty đã thế chấp tài sản tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông để vay vốn, đến nay vì không có khả năng trả nợ nên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Buôn Hồ tổ chức bán đấu giá để thu hồi nợ cho Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông thì Công ty TNHH phát triển và kinh doanh nhà đất An Nguyên Gia phải nộp số tiền sử dụng đất đã được miễn, giảm cho Nhà nước; đối với tổ chức mua trúng đấu giá được xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ.


5. Công văn số 857/TCT-CS ngày  04/03 2016 về  khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất hàng năm.
 

Trường hợp Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Thành Long được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Thành Long từ năm 2009, Công ty đã được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản thì khi bắt đầu tính tiền thuê đất phải nộp, Công ty được trừ số tiền đã ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được duyệt vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định của chính sách tại thời điểm bắt đầu tính tiền thuê đất (tháng 1/2014). Theo đó, số tiền đã ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án đã được xét duyệt, được quy đổi ra số năm, tháng căn cứ giá thuê đất tại thời điểm xác định tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu và được xác định là số năm, tháng đã hoàn thành việc nộp tiền thuê đất hàng năm theo quy định tại Khoản 11, Điều 2, Nghị định số 121/2010/NĐ-CP. Đối với số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại chưa được trừ vào tiền thuê đất phải nộp (nếu có) thì được tính vào vốn đầu tư của dự án.

 

6. Công văn số 866/TCT-TNCN ngày  04/3/2016 về hướng dẫn kê khai, nộp thuế đối với nhà đầu tư là cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

 

Công ty Mai Linh và nhà đầu tư cá nhân tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh để kinh doanh và phân chia kết quả kinh doanh bằng doanh thu vận tải. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở mô hình kinh doanh vận tải nêu trên và thực tế thực hiện, phối hợp với Sở Giao thông vận tải để hướng dẫn Công ty Mai Linh thực hiện nghĩa vụ thuế phù hợp với hoạt động vận tải của đơn vị, theo hợp đồng hợp tác kinh doanh để xác định doanh thu của nhà đầu tư cá nhân là doanh thu được chia theo hợp đồng (không bao gồm doanh thu của Công ty Mai Linh được chia theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh). Trường hợp nhà đầu tư cá nhân không xác định được doanh thu tính thuế hoặc xác định không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

 

II. Thông tư

 

Ngày 26/02/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 36/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí.

 

1. Thông tư này hướng dẫn các quy định về thuế đối với: các tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là nhà thầu) tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu thô, condensate (sau đây gọi chung là dầu thô) và khí thiên nhiên, khí đồng hành, khí than (sau đây gọi chung là khí thiên nhiên) tại Việt Nam theo quy định của Luật Dầu khí; và các bên có quan hệ liên kết với nhà thầu tham gia trong hợp đồng dầu khí.

 

Các bên có quan hệ liên kết nêu trên là các bên có mối quan hệ như một trong các trường hợp dưới đây:

 

- Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư dưới mọi hình thức vào bên kia;

 

- Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư dưới mọi hình thức của một bên khác;

 

- Các bên cùng tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư dưới mọi hình thức vào một bên khác.

 

2. Thông tư này không áp dụng đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” từ lô 09-1 theo quy định tại Hiệp định 2010 và Nghị định thư 2013 giữa Chính phủ Việt Nam và Liên bang Nga trừ quy định về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí quy định tại Mục 4 Thông tư này.

 

3. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/04/2016, và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2016 trở đi và áp dụng đối với các chuyến dầu thô, khí thiên nhiên xuất bán kể từ ngày 01/01/2016..

Trân trọng.