Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 2 tháng 7 năm 2016

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 02 tháng 07/2016. Trong đó tiêu biểu có:

I. CÔNG VĂN

 

1. Công văn số 3059/TCT-CS  ngày 08/7/2016 về thuế TNDN đối với lãi tiền gửi có kỳ hạn.

 

Liên quan đến chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1796/TCT-CS ngày 12/5/2015 trả lời Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh và công văn số 3007/TCT-CS ngày 24/7/2015 trả lời Công ty SEV.

 

Nếu Công ty SEV đã hạch toán khoản thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn năm 2014 vào thu nhập từ hoạt động công nghệ cao để được hưởng ưu đãi, sau đó khi nhận được hướng dẫn của cơ quan thuế, Công ty SEV đã tự giác kê khai điều chỉnh số thuế TNDN đối với khoản thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn năm 2014 và nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định thì thống nhất với ý kiến của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tại công văn số 545/CT-KT1 nêu trên về việc xử lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn của Công ty SEV với lý do bất khả kháng.

 

2. Công văn số 3063/TCT-KK ngày 08/07/2016 về việc kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng cho các chi nhánh, địa điểm kinh doanh.

 

Kể từ khi các chi nhánh, địa điểm kinh doanh được cấp mã số thuế theo quy định đề nghị Công ty TNHH Triumph Intemational Việt Nam thực hiện phát hành hóa đơn cho chi nhánh, địa điểm kinh doanh theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 (được sửa đổi tại khoản 5 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, cụ thể:

 

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh, thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu công ty có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp là Cục Thuế tỉnh Bình Dương và đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng).

 

3. Công văn số 3076/TCT-KK ngày 11/07/2016 vướng mắc về bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.

 

Cơ sở kinh doanh trang trí nội thất Anh Thư của ông Lê Văn Hết tại tỉnh Tiền Giang (mã số thuế 1200754278) trúng thầu cung cấp bàn ghế học sinh cho Trường THCS Quới Điền ở huyện Thạch Phú tỉnh Bến Tre là bán hàng có hợp đồng trúng thầu mua bán, có địa điểm giao hàng cụ thể theo yêu cầu của người mua, không phải là bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.

 

Dự án đầu tư mua sắm bàn ghế học sinh của Trường THCS Quới Điền nêu trên không thuộc phạm vi Kho bạc nhà nước khấu trừ thuế GTGT hướng dẫn tại Công văn số 5406/BTC-TCT ngày 23/4/2015 của Bộ Tài chính nêu trên, Cục Thuế tỉnh Bến Tre có trách nhiệm hoàn trả số tiền thuế GTGT do Kho bạc Nhà nước tỉnh Bến Tre đã khấu trừ không đúng quy định cho Cơ sở kinh doanh trang trí nội thất Anh Thư của ông Lê Văn Hết.

 

4. Công văn số 3124/TCT-KK ngày 12/7/2016 về việc giám sát hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Tổng cục Thuế.

 

Ngày 29/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

 

1.  Kể từ ngày ký công văn này đến trước ngày 13/8/2016 (ngày Thông tư số 99/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành), Cục thuế gửi hồ sơ hoàn thuế về Tổng cục Thuế để thực hiện giám sát đối với những hồ sơ sau:

 

a) Hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau quy định tại Khoản 18 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và được hướng dẫn tại điểm a Khoản 14 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính; Hồ sơ hoàn thuế không thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế.

 

b) Hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau phải thực hiện kiểm tra sau hoàn trong thời hạn một năm, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế quy định Khoản 18 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 và được hướng dẫn tại điểm b Khoản 14 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

 

c) Hồ sơ hoàn thuế thuộc trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc ít nhất sau bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ mà vẫn còn số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

 

 

3. Kể từ ngày 13/8/2016, việc giám sát hồ sơ hoàn thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

II. THÔNG TƯ

 

Ngày 29/6/2016 Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 99/2016/TT-BTC Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT.

 

Thông tư này hướng dẫn về việc quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế thuộc cơ quan thuế quản lý theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Thông tư này không áp dụng đối với việc Hoàn thuế cho hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh (thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính) và việc hoàn trả số tiền thuế giá trị gia tăng nộp nhầm, nộp thừa thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật quản lý thuế.

 

Về nguyên tắc quản lý hoàn thuế GTGT, Thông tư quy định: Người nộp thuế thuộc trường hợp được hoàn thuế theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng tự xác định số tiền thuế giá trị gia tăng đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế, khai đề nghị hoàn thuế, lập và gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Cơ quan thuế sẽ áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Điều 1 Luật Quản lý thuế.

 

Thông tư cũng quy định cụ thể Quy trình giải quyết hoàn thuế GTGT, từ việc lập hồ sơ hoàn thuế đến việc thẩm định hồ sơ và giải quyết hoàn thuế của cơ quan thuế các cấp.

 

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 13/8/2016, thay thế các văn bản pháp quy: Thông tư số 94/2010/TT-BTC ngày 30/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu; Quyết định số 2404/QĐ-BTC ngày 27/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kiểm tra hoàn thuế GTGT thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau; Thông tư số 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập, quản lý và thực hiện hoàn thuế từ Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng.

 

Trân trọng.