Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 3 tháng 7 năm 2016

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 03 tháng 07/2016. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 3191/TCT-CS ngày 15/7/2016 về áp dụng chính sách ưu đãi của các nhà đầu tư vào các Khu công nghiệp tập trung.

 

Về chính sách ưu đãi thuế TNDN giai đoạn 2009-2013: Tại giai đoạn này không có quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với địa bàn khu công nghiệp.

 

Căn cứ theo các quy định nêu trên thì thời điểm thành lập Khu công nghiệp Hanaka được tính từ thời điểm Quyết định số 769/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh có hiệu lực (ngày 18/6/2009) và chính sách ưu đãi được áp dụng theo quy định của pháp luật tương ứng tại thời điểm thành lập Khu công nghiệp là Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ. Tuy nhiên, giai đoạn năm 2009-2013 (theo quy định của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành) không có quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư tại địa bàn khu công nghiệp. Việc Công ty đề nghị được áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Nghị định 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ (chỉ có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2008) trước thời điểm có Quyết định thành lập Khu công nghiệp Hanaka là không có cơ sở xem xét.

 

 

Trường hợp kể từ năm 2015 Công ty vẫn đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế và tại các văn bản có liên quan về thuế quy định ưu đãi thuế TNDN có lợi hơn thì Công ty được chuyển tiếp ưu đãi về thuế TNDN theo quy định.

 

2. Công văn số 3200/TCT-CS ngày 18/07/2016 về chính sách thuế TNDN.

 

Hội khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế là một tổ chức xã hội từ thiện được thành lập theo Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 4/8/1997 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Tháng 7/2014 Hội Khuyến học tỉnh được Công ty CP Đầu tư IMG Huế tặng căn hộ tại địa chỉ Lô C13 KĐT An Cựu, P. An Đông, TP. Huế. Theo đó, được sự đồng ý của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại công văn số 3218/UBND-GD ngày 26/6/2015 và Sở Tài chính tỉnh tại công văn số 1687/STC-QLGCS ngày 3/7/2015, tháng 4/2016 Hội Khuyến học tỉnh đã thực hiện chuyển nhượng căn hộ nói trên nhằm mục đích chuyển đổi cơ sở vật chất được tặng thành tiền để tăng thêm nguồn cho quỹ Hội thì không phải kê khai, nộp thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng này.

 

 

Hội khuyến học tỉnh phải có văn bản cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc Hội khuyến học tỉnh không tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, việc chuyển nhượng căn hộ nêu trên không nhằm mục đích kinh doanh và gửi văn bản này cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

 

3. Công văn số 3211/TCT-KK ngày 19/07/2016 về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN của doanh nghiệp chủ quản và chi nhánh.

 

Ngày 29/6/2016, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 99/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, tại Điều 14 của Thông tư về “Xác định số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ được bù trừ với số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn” đã có hướng dẫn:

 

 

“1. Cơ quan thuế có trách nhiệm xác định số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác còn nợ ngân sách nhà nước (sau đây gọi là tiền thuế nợ) để thực hiện bù trừ với số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn của người nộp thuế.

 

 

 

 

3. Sau khi đã bù trừ theo quy định tại khoản 2 Điều này, trường hợp người nộp thuế là doanh nghiệp trụ sở chính vẫn có số thuế còn được hoàn trả nhưng có Chi nhánh hạch toán phụ thuộc có số tiền thuế nợ quá hạn trên 90 ngày do cơ quan thuế quản lý trên Hệ thống ứng dụng quản lý thuế thì cơ quan thuế phải tiếp tục thực hiện bù trừ. Trường hợp nhiều Chi nhánh hạch toán phụ thuộc có số tiền thuế nợ thì thứ tự bù trừ ưu tiên cho khoản nợ có hạn nộp xa nhất của Chi nhánh.

 

 

Trường hợp Chi nhánh hạch toán phụ thuộc có số thuế còn được hoàn thì phải thực hiện bù trừ với số tiền thuế nợ quá hạn trên 90 ngày của doanh nghiệp trụ sở chính.

 

 

 

 

5. Trường hợp người nộp thuế có văn bản đề nghị cơ quan thuế trích số tiền thuế được hoàn nộp thay tiền thuế nợ ngân sách ngân sách nhà nước cho người nộp thuế khác, cơ quan thuế xác định số tiền thuế được hoàn bù trừ với số tiền thuế nợ của người nộp thuế khác (sau khi bù trừ số tiền thuế nợ của người nộp thuế quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này)…”

 

Trong khi chờ Thông tư có hiệu lực thi hành (kể từ ngày 13/8/2016), Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp không phải lập Bảng kê số thuế còn phải nộp, còn nợ của doanh nghiệp trụ sở chính và các chi nhánh theo quy định tại điểm 3 công văn số 18832/BTC-TCT nêu trên. Cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế sử dụng user tra cứu nợ trên toàn quốc đã hướng dẫn tại công văn số 92/TCT-KK và công văn số 1328/TCT-CNTT nêu trên để xác định số tiền thuế nợ phải bù trừ khi giải quyết hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế.

 

4. Công văn số 3241/TCT-KK ngày 20/07/2016 về kê khai hàng xuất khẩu bị trả lại

 

Trường hợp Doanh nghiệp khi phát sinh hàng hóa xuất khẩu bị trả lại và tự khai báo với cơ quan thuế trước thời điểm cơ quan thuế có quyết định thanh tra, kiểm tra thì doanh nghiệp lập tờ khai bổ sung của kỳ kê khai đã đề nghị hoàn thuế. Trên tờ khai bổ sung kê khai điều chỉnh giảm phần doanh thu hàng xuất khẩu bị trả lại và số thuế đã đề nghị hoàn tương ứng.

 

 

Số thuế điều chỉnh giảm chỉ tiêu đề nghị hoàn [42] làm tăng số khấu trừ chuyển kỳ sau [43] trên hồ sơ khai bổ sung người nộp thuế đưa lên chỉ tiêu [37] và [38] của tờ khai thuế kỳ kê khai khi người nộp thuế lập hồ sơ khai bổ sung.

 

 

Khi người nộp thuế bán số hàng hóa xuất khẩu trên ra thị trường trong nước thuộc diện chịu thuế GTGT hoặc xuất khẩu thì khai số tiền thuế GTGT của hàng hóa xuất khẩu bị thu hồi hoàn nêu trên vào chỉ tiêu [38] điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế thực bán hàng hóa.

 

 

Doanh nghiệp nộp lại tiền hoàn thuế tương ứng với doanh thu hàng xuất khẩu bị trả lại và tiền chậm nộp tính từ thời điểm hoàn thành thủ tục hải quan nhập hàng xuất khẩu bị trả lại đến ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

 

5. Công văn số 3270/TCT-CS ngày 21/07/2016 về Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

 

 

- Căn cứ ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 5233/BNN-KTHT ngày 23/6/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5090/BKHĐT-KTNN ngày 30/6/2016:

 

 

“Dự án đầu tư xây dựng xưởng sản xuất chế biến gỗ mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ thuộc danh mục số 9 danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn, quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ”

 

 

Căn cứ các quy định trên, dự án đầu tư “Xây dựng xưởng sản xuất chế biến gỗ mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ” thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điểm 9 Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp và nông thôn ban hành kèm theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.


 

6. Công văn số 3273/TCT-TTr ngày 21/7/2016 về quản lý thuế đối với ô tô nhập khẩu theo hình thức quà tặng.

 

 

Để kịp thời phòng chống các hành vi gian lận, trốn thuế nêu trên, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế:

 

 

Từ ngày 26/10/2015 theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ Tài chính, nếu nhập khẩu theo hình thức quà biếu, quà tặng thì trong 01 (một) năm, mỗi tổ chức, cá nhân Việt Nam chỉ được nhập khẩu 01 xe ô tô và 01 xe gắn máy do tổ chức, cá nhân nước ngoài biếu, tặng.

 

 

Trường hợp cơ sở kinh doanh ô tô hoặc cá nhân được phép nhập khẩu xe ô tô theo hình thức quà biếu, quà tặng theo quy định của pháp luật thì khi nhận xe, cơ sở kinh doanh hạch toán vào thu nhập khác để tính thuế TNDN, cá nhân thực hiện kê khai thuế TNCN đối với phần giá trị xe ô tô nhập khẩu bằng giá vốn xe nhập khẩu theo xác định của cơ quan hải quan.

 

 

Trường hợp cơ sở kinh doanh bán xe ô tô theo hình thức quà biếu, quà tặng nêu trên theo giá bán thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường thì cơ sở kinh doanh bị ấn định thuế GTGT, TTĐB và TNDN theo quy định tại Điều 37 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

 

- Đối với cơ sở kinh doanh đã chuyển nhượng xe ô tô có nguồn gốc là quà biếu, quà tặng còn hoạt động kinh doanh yêu cầu Cục Thuế thực hiện kiểm tra ngay để xác định nghĩa vụ thuế.

 

 

- Đối với trường hợp cơ sở kinh doanh đã chuyển nhượng xe ô tô có nguồn gốc là quà biếu, quà tặng nhưng thông báo giải thể không thực hiện quyết toán thuế, hoặc bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh, yêu cầu Cục Thuế phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế có liên quan và các cơ quan chức năng để thực hiện xử lý theo đúng quy định. Đồng thời cập nhật kịp thời vào cơ sở dữ liệu Chương trình Quản lý ấn chỉ và Trang thông tin điện tử của ngành Thuế để thực hiện công khai danh sách doanh nghiệp kinh doanh không nộp thuế, trốn thuế cùng toàn bộ danh sách những chứng từ, hóa đơn đã phát hành của doanh nghiệp này nhưng chưa hoặc không nộp thuế.

 

Trân trọng.